<

အိမ္သံုးမီတာ သံုးမ်ဳိးအတြက္ က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံဖိုး ၀ယ္ယူရာတြင္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ Name Plate မ်ား ပါ၀င္မႈမရွိဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္မီတာမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကား

အိမ္သံုးမီတာသံုးမ်ဳိးအတြက္ က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံဖိုး ၀ယ္ယူရာတြင္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ Name Plate မ်ား ပါ၀င္မႈမရွိဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ မီတာမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားစြာသို႔ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း Myanmar Machinery Manufacturing ကုမၸဏီမွ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းထားသည့္ Myanmar Machinery Manufacturing ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေခၚယူခဲ့သည့္ အိမ္သံုးမီတာသံုးမ်ဳိး၊ ပါ၀ါမီတာတစ္မ်ဳိးႏွင့္ စီတီမီတာတစ္မ်ဳိး ၀ယ္ယူမည့္ 84 (T)/ ESE 2017-2018 တင္ဒါကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ကုမၸဏီ ၂၀ က တင္ဒါ၀ယ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ကိုးခုသာ နမူနာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းက ေခၚယူသည့္ တင္ဒါအေပၚ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ထားေသာ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ရမည့္နည္းပညာ Technical Specification မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ မေလ်ာ္မကန္အခြင့္ အာဏာသံုး၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ Name Plate ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Technical Specification တြင္ ၀ယ္ယူမည့္ မီတာအားလံုးအတြက္ အေသးစိတ္တူညီစြာ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း Junction River ကုမၸဏီသည္ ၎အခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ Technical Specification မကိုက္ညီေသာ၊ Name Plate မပါေသာ နမူနာမီတာမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီမွလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ လက္ခံယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားစြာကို တိုင္ၾကားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းထားေသာ Myanmar Machinery Manufacturing ကုမၸဏီ၏ တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ဒုတိယ၀န္ႀကီးကိုယ္တုိင္ဦးစီး၍ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားေသာ Technical Specification သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ စကၠဴစတစ္ကာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ Name Plate မ်ားကပ္၍ အစစ္ေဆးခံျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း၊ Test Lab က Name Plate မပါသျဖင့္ Test Result တြင္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳေရးေကာ္မတီမွ Technical အေအာင္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လွ်ပ္စစ္စမ္းသပ္ေရးဌာနတြင္ နမူနာမီတာမ်ားကို စစ္ေဆးရာ Technical Specification ပါ စစ္ေဆးရမည့္ အဓိကအခ်က္ေပါင္း ၂၀ ကို ျပည့္စံုေအာင္ မစစ္ေဆးဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး Accuracy Test တစ္ခုတည္းသာ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၌ ေစ်းႏႈန္းဖြင့္လွစ္ရာတြင္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ မလြဲမေသြ စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း မရွိျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ သမၼတ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ျပင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳေရးေကာ္မတီမွ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ႏႈိင္းယွဥ္ထုတ္ျပန္ရမည့္ ကုမၸဏီဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ Technical Specification မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေၾကညာမႈမျပဳခဲ့ျခင္း၊ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ Technical Specification မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ Name Plate မပါသည့္မီတာမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ Junction River ကုမၸဏီကို တင္ဒါအေအာင္ေပးခဲ့ျခင္း၊ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အပိုဒ္ (၉) အရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္မွ ရည္ညႊန္း (၂) ပါစာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား လိပ္မူ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ မိတၱဴေပးပို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖၾကားရွင္းလင္းေပးမႈ မရွိျခင္းမ်ား ၾကံဳခဲ့ရၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳေရးေကာ္မတီမွ ေစ်းႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္မႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ အိမ္သံုးမီတာသံုးမ်ဳိး က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကို Junction River ကုမၸဏီ၊ ပါ၀ါမီတာတစ္မ်ဳိး က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံကို Alpha Power ကုမၸဏီတုိ႔အား သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ကာ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ Junction River ကုမၸဏီကို တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီသလို ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အရည္အေသြးမျပည့္မီတဲ့ မီတာေတြေၾကာင့္ နစ္နာရတယ္။ Name Plate ေတြ မပါတဲ့အျပင္ စကၠဴနဲ႔ကပ္ၿပီး မီတာပါအရည္အေသြး အခ်က္အလက္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ကုမၸဏီကို တင္ဒါအေအာင္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရာ၊ မီတာသံုးစြဲတဲ့ျပည္သူေတြပါ နစ္နာတယ္” ဟု ဦးမ်ဳိးေအာင္က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ႏုိင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီမွ ျပည္တြင္း၌ထုတ္လုပ္ကာ နည္းပညာ အခ်က္အလက္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္ မီတာမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၃၅၀၀ ကြာဟမႈျဖင့္ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း၊ ေဒါ ပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ AMI စနစ္ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းသို႔ က်ပ္ ၁၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ထားသည့္ Myanmar Machinery Manufacturing ကုမၸဏီ၏ Ever မီတာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးႏုိင္ဖြယ္ မရွိသည့္ မီတာမ်ားကို တင္ဒါ၀ယ္ယူမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာႏုိင္ျခင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳေရး ေကာ္မတီ၏ တစ္ဖက္သတ္ဘက္လိုက္မႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကံဳေတြ႕ရမႈေၾကာင့္ Myanmar Machinery Manufacturing ကုမၸဏီတြင္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးရျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ဟု တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔တုိင္ၾကားရာတြင္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုသာ တုိင္ၾကား႐ံုသာမက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ပါ တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စံုစမ္းအေရးယူႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုး ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ စစ္ေဆးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့သည္ဟု ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

Myanmar Machinery Manufacturing ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္သည့္ Ever မီတာမ်ားသည္ မီတာ၏အတြင္းပစၥည္းမ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းျပဳျပင္ရန္ မလိုအပ္သည့္အျပင္ အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ eGovernment ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ မီတာ၏ AMI စနစ္ပါ Software ကို ျမန္မာစာစနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း မီးသံုးစြဲမႈ၊ မီးအားက်မႈ၊ မီးခိုးသံုးမႈႏွင့္ ဓာတ္တိုင္မ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာမွ တန္ဖိုးအျဖစ္ က်ပ္ ၁၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုး ၀ယ္ယူထားသည့္ မီတာႏွစ္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သံုးစြဲမရသည့္မီတာမ်ားကို ၀ယ္ယူမည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံေတာ္က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ eGovernment ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းမ်ားႏွင့္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္ကာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီကို အႏုိင္ေပးခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ မျဖစ္သင့္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးခဲ့မႈအေပၚ ေနာင္တြင္ထိုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ စံျပအေနျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕ (Third Party) ျဖင့္ စနစ္တက် ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ႏွင့္ မွ်တမႈမရွိသည့္ တင္ဒါစာခ်ဳပ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အသနားခံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာႏွင့္ ဦးမ်ဳိးေအာင္၏ ေျပာၾကားမႈအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အေပၚ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ (လွ်ပ္စစ္) ဦးေအာင္ေက်ာ္ထူးအား ဆက္သြယ္ရာ အဆုိပါ တင္ဒါေခၚယူမႈကိုပင္ သိရွိမႈမရွိေၾကာင္း၊ ဌာနမ်ားျပားသျဖင့္ မည္သည့္ဌာနမွ ေခၚယူသည္ဆိုသည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကိစၥမ်ား ေမးျမန္းလိုပါက ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ (လွ်ပ္စစ္) ဦးစိုးျမင့္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေစလိုေၾကာင္း ေျဖၾကားၿပီး ဦးစိုးျမင့္အား ဆက္သြယ္ရာ ထုတ္ျပန္ေပးထားသည့္ဖုန္းကို ကိုင္ေဆာင္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀း တက္ေနေၾကာင္း ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူက ေျဖၾကားသည္။ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳေရး ေကာ္မတီ၏ တစ္ဖက္သတ္ ဘက္လိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ဟု အစိုးရအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တိုင္ၾကားသည့္စာတြင္ သံုးႏႈန္းပါရွိသည့္အတြက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးထြန္းႏုိင္အသံုးျပဳသည့္ Facrbook အေကာင့္သို႔လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားၿပီး တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

March 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.