<

၆၆ (ဃ) ဟာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြ အကာအကြယ္ယူေနတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္ေနၿပီလား

သတင္းသမားမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ရရိွေရး လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ဇြန္ ၁၆ ရက္က လက္ပတ္ျဖဴလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္စဥ္

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းစနစ္အား အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ ပုဒ္မတစ္ခုရိွသည္။ ယင္းပုဒ္မျပ႒ာန္းခဲ့သည္မွာ သက္တမ္းေလးႏွစ္သာ ရိွေသာ္လည္း လူထုအၾကားတြင္ ျပင္းစြာေသာ ႐ိုက္ခတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းပုဒ္မမွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ယင္းဥပေဒမွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆ (ဃ) အား အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လူထုေတာင္းဆိုမႈ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာသည့္အခ်ိန္မွသာ အေကာင္အထည္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္အခါ ျပင္ဆင္မႈသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) မွာ ထူးထူးျခားျခား ျပဳျပင္ျခင္းမရိွဘဲ မည္သူမဆိုေအာက္ပါ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ မည္သူမဆို ေအာက္ပါပုဒ္မခြဲ (က)၊ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တို႔ပါ ျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ပါ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ႏွစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒပါျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္၊ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ပါ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳၿပီး ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးအား အသေရဖ်က္ျခင္းျပဳေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ နစ္နာသူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူ၏ ကိုယ္စားလႊဲအပ္ျခင္းခံရသူက ျဖစ္ေစ တိုင္တန္းခ်က္မဟုတ္လွ်င္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရဟူသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရလွ်င္ အာမခံမရရိွဘဲ အမႈဖြင့္ခံရသူမွာ အခ်ဳပ္က်ခံရၿပီး အခ်ဳပ္အတြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒေၾကာင့္ တရားသူႀကီး၏ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚမူတည္ကာ အာမခံရရိွႏိုင္သည္ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) မွာ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲလာျခင္းမရိွဘဲ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခံရသူက အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ မ်ားျပားလ်က္ရိွေနဆဲပင္။ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရသူ ၁၅ ဦးအထိရိွေၾကာင္း အသံ-လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွ Executive Director ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေဆာင္းခမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရကာ ေထာင္ေျခာက္လက်ခံခဲ့ရသူျဖစ္ၿပီး ၎မွာ အာမခံမရရိွဘဲ အခ်ဳပ္တြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ “ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မက ဘာမွေထြေထြထူးထူး ေျပာင္းလဲတာ မရိွဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈလို႔ ေခၚလို႔မရဘူး။ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တရားစြဲခံရတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေကာက္ယူထားတဲ့စာရင္းအရ ၁၅ ေယာက္ရိွတယ္” ဟု ေမာင္ေဆာင္းခက ဆုိသည္။

ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္အခ်က္မွာ အဓိက အခ်က္အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွပါက ယခင္ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အစား ႏွစ္ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ နစ္နာသူ ကိုယ္တိုင္တိုင္ၾကားမွသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္မွာ မေအာင္ျမင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရး

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ယင္းဥပေဒကို ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က ဖ်က္သိမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အရာမထင္ခဲ့ေပ။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္ (ခ) ၀င္းထြဋ္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“လံုး၀ဖ်က္သိမ္းသင့္တာ။ လူတစ္စုကို အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ ဥပေဒပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတာကိုး။ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ျပင္ဆင္ဆိုတာေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ခဲ့ရတယ္” ဟု ဦး၀င္းထြဋ္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္ကလည္း လိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက အဆိုပါပုဒ္မမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း၊ အဆုိပါပုဒ္မတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ရာဇသတ္ႀကီးမွာလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္တဲ့အျပင္ကို ၆၆ (ဃ) မွာလည္း ဒီဥပေဒေတြကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇသတ္ႀကီးမွာ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ အမူအရာ၊ စာနဲ႔က်ဴးလြန္ပါက အေရးယူႏိုင္တယ္။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မပါဘူးလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္ေသခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ ၂၀၁၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇၃ ပုဒ္မ ၃ မွာ Document ဆိုသည့္ စကားရပ္အဓိပၸာယ္ေနာက္တြင္ Electronic Record and Information are ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ျဖည့္စြက္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အြန္လိုင္းေပၚက ျပစ္မႈေတြ အားလံုးကို ရာဇသတ္ႀကီးက လံုလံုေလာက္ေလာက္ အေရးယူလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒႏွစ္ခုျဖစ္ေနလို႔ ဒီ ၆၆ (ဃ) ကို ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းပါက ဥပေဒမူလျပ႒ာန္းစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ အမွန္တကယ္ ရ မရႏွင့္ က်င့္သံုးပံု မွန္ မမွန္ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္အထိ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ၇၄ မႈကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ အမုန္းစကားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမႈတစ္ခုမွ် မပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကို လိုလွ်င္လိုသလို၊ မလိုလွ်င္ မလိုသလို တလြဲအသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္၊ ျပည္သူကို ဒုကၡေပးခဲ့၍ လႊတ္ေတာ္က ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္ ၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံမႈဥပေဒ၊ ၁၉၇၅ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔ က်င့္သံုးပံုလြဲမွားမႈေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ၏ သတင္းေဖာ္ျပမႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ Facebook တြင္ အေကာင့္အတု လုပ္ရသည္မွာ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးဦးအား အျခားတစ္ဦးဦးက ေခ်ာက္ခ်လိုပါက အေကာင့္အတုဖြင့္ၿပီး အသေရဖ်က္မႈတစ္ခု လုပ္လိုက္႐ံုျဖင့္ ေခ်ာက္တြန္းခံရသူသည္ အာမခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ တရား႐ံုးတြင္ ၎မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ အမႈၿပီးျပတ္သည္အထိ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးမ်ား နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိ၏ Profile အမွန္၊ အေကာင့္အမွန္ျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး အေကာင့္ အတုမ်ားျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ စနစ္တက် အမုန္းစကားမ်ား၊ မမွန္သတင္းမ်ား၊ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သူမ်ားကိုမူ အေရးမယူႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ မညီမွ်မႈပင္ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူမ်ားကို လြတ္လပ္မႈအပ္ႏွင္းရန္၊ လြတ္လပ္မႈ၏ အရသာကို ခံစားႏိုင္ရန္ ယင္းဥပေဒအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) မွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္သာ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီပုဒ္မက လံုး၀ဖ်က္သိမ္းမွပဲရမယ္။ အခုျပင္ဆင္လိုက္တယ္ ဆိုတာက နာမည္ဆိုးထြက္လာေတာ့ ျပင္မယ္ဆိုၿပီး လုပ္ေပးတာ။ က်န္တာက ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူး။ ပ်ားရည္နဲ႔၀မ္းခ်ထားတဲ့ ပံုစံပဲ။ လူေတြက ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတာင္းဆိုေတာ့ ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေပးလိုက္တဲ့ သေဘာပဲ” ဟု စာေရးဆရာ ဦးထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဥပေဒပုဒ္မမွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေပၚ တားဆီး ပိတ္ပင္ထားသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လူတစ္စုက ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းအေပၚ လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္အထိ တည္ျမဲေနျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္စရာတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးထက္ျမက္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီပုဒ္မက အခုထိ သက္ဆိုးရွည္ေနတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာလို႔ဆိုလို႔ဆိုၿပီး Facebook ေပၚတင္လိုက္ရင္လည္း ၆၆ (ဃ)၊ ဆူပူရမ္းကားလို႔ဆိုၿပီး Facebook ေပၚတင္လိုက္ရင္လည္း ၆၆ (ဃ)။ တင္တာေတြကလည္း အမွန္ေတြပဲ။ အဲဒါကို ၆၆ (ဃ) နဲ႔ ဆြဲတယ္ဆိုေတာ့ ဒါကဥပေဒကိုျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေနၿပီ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေရးထားတဲ့စာေတြကို အြန္လိုင္းေပၚတင္ရင္လည္း ၆၆ နဲ႔က ၿငိတယ္။ The Voice ဆိုရင္ ၆၆ နဲ႔ အဆြဲခံရတာပဲ။ က်န္တာေတြနဲ႔ ဆြဲလို႔ရတာကို ဘာေၾကာင့္ ဒါနဲ႔ပဲ ဆြဲတာလဲ။ ေမးစရာတစ္ခုက ရိွလာတာက အရင္ကေတာ့ ဆြဲခံရၿပီဆိုရင္ ေထာင္ထဲသြား၊ အခုက်ေတာ့ အာမခံဆိုတာ ပါလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ဦးထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

စာေရးဆရာဦးထက္ျမက္မွာ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမစမီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ယင္းေတြ႕ဆံုတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သူျဖစ္သည္။

“အဲဒီတုန္းကေတာ့ ကိုယ့္အေပါင္းအသင္းနဲ႔ မေတြ႕တာလည္း ၾကာၿပီျဖစ္ေတာ့ သြားေတြ႕တဲ့သေဘာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ပဲ ေျပာခဲ့တယ္” ဟု ဦးထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္သည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၂ ခုတို႔ကလည္း ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) မွာ မိမိ၏ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚထင္ျမင္ ယူဆခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းကို တရားစြဲဆိုေနျခင္း၊ တ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရိွသည့္ သတင္းသမားမ်ားကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲကာ ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ေပးေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မတူကြဲျပားေသာအသံမ်ားကို တိတ္ဆိတ္ေစလ်က္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေရးသားခြင့္ကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ရိွသင့္ရိွထိုက္ေသာ တရား၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထား ဖိႏွိပ္ေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ေသဆံုးေစေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ မေအာင္ျမင္ေသးတဲ့ ပုဒ္မ ၆၆ ကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖု႔ိ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆက္လုပ္သြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ေတြ စုေပါင္းေတာင္းဆိုထားတဲ့အတိုင္း အဲဒီပုဒ္မ ဖ်က္သိမ္းတဲ့အထိ လုပ္သြားမယ္” ဟု ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရၿပီဆုိပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က အမႈဖြင့္ခံရသူ၏ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းျဖစ္သည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းကို သိမ္းဆည္းကာ CID သို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးေၾကာင္း၊ CID ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္က ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္းက ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ဒါတရားစြဲခံရသူကို ကာကြယ္ေပးတယ္လို႔ အေပၚယံၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒါဟာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အထက္အာဏာပိုင္ေတြက ေအာက္ေျချပည္သူတစ္ေယာက္ကို တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ ေရစုန္ဆင္းရသလို ေရွာေရွာရွဴရွဴျဖစ္ၿပီးေတာ့ အထက္အာဏာပိုင္ေတြကို ေအာက္ေျချပည္သူတစ္ေယာက္က ျပန္ၿပီးေတာ့ တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ ေရဆန္တက္ရသလို ခက္ခက္ခဲခဲ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူေတြက အဂတိတရားေလးပါးဆိုတာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အထက္ကအရာရွိတစ္ေယာက္ ဥပမာဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳမလား၊ အဲဒီလိုသူ႔အထက္က ၀န္ႀကီးေတြကိုစြဲရင္ ခြင့္ျပဳမလား၊ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကိုစြဲရင္ ခြင့္ျပဳမလား၊ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္ေျချပည္သူေတြကို စြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာအင္မတန္မွကို လြယ္သြားတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးေဖသန္းက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္မွာ ပယ္ခ်ခဲ့ရၿပီး လက္ရိွတြင္ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ အာဏာႏွင့္ ပါ၀ါမရွိသူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိုမူ အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္စီရင္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရိွတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္လည္း အာဏာပါ၀ါမရိွသူမ်ားက တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ ထိေရာက္မႈမရိွသည့္ အခ်က္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

“ဥပေဒဆိုတာ လူတန္းစားတစ္ရပ္အတြက္ပဲ လုပ္လို႔မရဘူး။ အကုန္လံုးက အက်ဳိးခံစားခြင့္ရိွရမွာ။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီပုဒ္မကို လိုသလို အသံုးခ်ေနတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနေတာ့ ရဲလည္းအလုပ္႐ႈပ္တယ္” ဟု စာေရးဆရာထက္ျမက္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မကို အကာအကြယ္ယူေနသလား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာျဖစ္ေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခံရသူက ေရးသားသူအား ရဲစခန္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းမ်ားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ အမႈဖြင့္ခံရၿပီဆိုပါက အမွန္တရား ရွာေဖြရန္ထက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အမႈဖြင့္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တရားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

ထင္ရွားသည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျမာက္ဒဂံုရပ္ကြက္တစ္ခုမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးမွာ ပဲြစားမ်ားျဖင့္ေပါင္းၿပီး ေျမကြက္အလြတ္မ်ားကို ေရာင္းစားေနသည္ဟု Facebook တြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္၊ ဇြန္လတြင္ ေဒၚေကသီခိုင္ အမည္ရိွ အမ်ဳိးသမီးအား ၎၏ညီမ သမၼတ႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ ဇနီးျဖစ္သူက တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္၊ မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရိွက ေငြေၾကးမ်ား လာဘ္ယူခဲ့သည္ဟုဆိုကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းအား လႊင့္တင္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္၊ အိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးႏွိပ္စက္သည္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မမွန္မကန္ ဆံုးျဖတ္သည္ဟု လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေခြးပရဟိတေဂဟာ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဒၚျမတ္သက္မြန္အား ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသီတာေမာင္က စြဲဆိုထားသည့္ျဖစ္စဥ္၊ ေမာ္ဒယ္ ေရႊအိမ္စည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက အမႈဖြင့္ထားျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအား ေဗဒင္ေဟာရာတြင္ ထိကိုင္သည္ဟု လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ ေကခိုင္ျမင့္ျမတ္အမည္ရိွ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္အား ေဗဒင္ဆရာေအာင္ခ်စ္ပိုက အမႈဖြင့္ထားသည့္ျဖစ္စဥ္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲခံရမႈ ခုနစ္မႈရွိခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမႈ ငါးမႈရွိခဲ့ၿပီး လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္တြင္ တရား႐ံုးတင္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္အမႈ ၉၆ မႈ ရွိလာေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းအမႈမ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး အမႈ ၁၃ မႈ၊ လတ္တေလာ အာမခံမရရွိဘဲ အခ်ဳပ္က်ေနေသာအမႈ သံုးမႈအထိရိွသည္။ ထိုအမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က တရားစြဲခဲ့ေသာအမႈခုနစ္မႈ၊ NLD ပါတီမွ တရားစြဲခဲ့ေသာအမႈ ခုနစ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားလူမ်ားက တရားစြဲခဲ့ေသာ အမႈ ၁၀ မႈရွိသည္။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို စြဲဆိုထားမႈ ၁၂ မႈအထိရွိေနၿပီး သတင္းသမား ၂၀ တရားရင္ဆုိင္ရလ်က္ရိွသည္။ ယင္းစာရင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ေကာက္ယူထားသည့္စာရင္းျဖစ္ၿပီး ရဲစခန္းတြင္ ပိတ္သိမ္းသြားသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ တရားခံမေဖာ္ႏိုင္သည့္ အမႈမ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရိွေပ။ ထိုစာရင္းမ်ားကိုသာ ေကာက္ယူမည္ဆိုပါက အမႈမ်ား ရာေက်ာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေအာင္ခ်စ္ပိုအမႈဆိုရင္ သူတကယ္က်ဴးလြန္သလား၊ မက်ဴးလြန္သလား စစ္ေဆးရမွာ။ အခုက်ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြကို သူက အမႈျပန္ဖြင့္လိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ ၆၆ ထပ္ အေရးႀကီးတာက အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြ က်ဴးလြန္ခံရသလား မခံရဘူးလားဆိုတာက ေပါ့သြားႏိုင္တယ္။ အဲဒါေတြက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းထြဋ္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက မလိုလားအပ္သည့္ပုဒ္မမ်ား၊ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္မွသာ ထိေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္လ်က္ရိွသည္။

“ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္။ ၿပီးရင္ နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခု အစားထိုးမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထဲက ဒီမိုကေရစီစံနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ပုဒ္မေတြကို ပယ္ဖ်က္မလား။ အဲဒီလိုလုပ္မွရမယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒက ပယ္ဖ်က္လိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ” ဟု စာေရးဆရာ ဦးထက္ျမက္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳဘဲ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္လည္း တရားစြဲဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅၀၀ မွာလည္း ျပစ္ဒဏ္မွာ ႏွစ္ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္လိုက္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာလည္း မ်ားစြာေျပာင္းလဲလာျခင္းမရိွဘဲ အာမခံေပးႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ျဖစ္စဥ္မွာပင္ တရားသူႀကီး၏ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ တိုင္ၾကားသူ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မတူညီေသာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ ခုနစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအရာရွိ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ စီးပြားေရး၊ မီဒီယာ၊ ဘာသာေရး၊ အႏုပညာႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတို႔ျဖစ္ကာ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တိုင္ၾကားသူ အမ်ားစုသည္ အာဏာရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သူ အမ်ားစုလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း Free Expression Myanmar (လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းျမန္မာ) ၏ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ

ယခုႏွစ္စပိုင္းတြင္ အစိုးရက အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလာမႈမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း ယင္းဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမွာ အေႏွာင့္အယွက္ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကုိ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူထုက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရိွႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားစရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္လုိသူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမွာ အေကာင္းဆံုး အကာအကြယ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းထြဋ္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီဥပေဒရိွေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သူဟာသူခိုးပါလို႔ ေျပာခ်င္တာေတာင္ ေျပာလို႔မရဘူး။ အမွန္တရားကို ေျပာလုိ႔မရဘူး။ ေျပာလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ တင္တဲ့သူက အရင္အမႈဖြင့္ခံရတာပဲ” ဟု ဦး၀င္းထြဋ္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕က အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားစြာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“အစုိးရဌာနတစ္ခု လူတစ္ေယာက္ လာဘ္စားေနပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ အဲဒီလို သတင္းထြက္လာၿပီဆိုရင္ အဲဒီလူ အဲဒီဌာနကို စံုစမ္းတာကေနာက္မွ။ အရင္ဆံုးတင္တဲ့သူ အမႈဖြင့္ခံရဖို႔မ်ားတယ္” ဟု ေမာင္ေဆာင္းခက ဆုိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ ၂၂ ဖြဲ႕ ပါ၀င္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားအေပၚ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသူမ်ားအား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲကာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၏ ေ၀၀ါးက်ယ္ျပန္႔မႈ၊ တိက်သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စီရင္ထံုးအားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ လက္တစ္လံုးျခား အလြဲသံုးစား လုပ္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ရိွေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျပည္သူလူထုဘ၀ လံုျခံဳမႈကိုပါ ထိပါးလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းေစေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည့္အမႈမ်ားအနက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားလည္း တရားစြဲခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရိွခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္မႈအား တားဆီးဟန္႔တားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကိုေတာ့ ဒီပုဒ္မက အဟန္႔အတားတစ္ခုပဲ။ အဲဒါအျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပုဂၢလိက ကာကြယ္ပိုင္ဆိုင္ေရးဥပေဒနဲ႔လည္း ဖြင့္လာတာေတြ႕ရတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွာဆိုရင္ ဦးမ်ဳိးေအာင္ဆိုတဲ့လူက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားတယ္။ ၿပီးေတာ့သူက သူ႔ရဲ႕ Facebook မွာ တိုင္ထားတယ္ ဆိုတာကို တင္တယ္။ အဲဒီလိုေရးလိုက္လို႔ဆိုၿပီး အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ေနတယ္။ အခုဟာက ငါ့ကိုဒီလိုလုပ္ရင္ေတာ့ ဒီလိုျပန္လုပ္မယ္ဆိုတာ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား ဖ်က္သိမ္းသင့္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရိွေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္မူ အဆိုပါ ဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈ နည္းပါးလ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ ေရးသားခြင့္မ်ားမွာ အသက္ေသြးေၾကာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) မွာ အႀကီးမားဆံုး အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းပုဒ္မအား ေျပာင္းလဲလိုက္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယင္းေျပာင္းလဲမႈမွာ သိသာထင္ရွားျခင္း မရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း အာဏာရွိသူတို႔သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ေ၀ဖန္ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ားအား ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကို လက္နက္သဖြယ္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ၍ အျပစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ သိသာထင္ရွားေသာ ထိေရာက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) သည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားၿပီး တရား၀င္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈကို ျဖတ္ေတာက္တားဆီးရန္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကို အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ အေထာက္အထား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း Free Expression Myanmar (လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျမန္မာ) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံုးမည္ဟု ေျပာဆိုထားသည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ အဟန္႔အတား၊ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည့္ ယင္းဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က မည္သို႔မည္ပံု ျပန္လည္ကိုင္တြယ္မည္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

February 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.