<

နယူးေဒလီခရီးစဥ္ႏွင့္ အစျပဳသည့္ ၂၀၁၈ သံခင္းတမန္ခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီႏွင့္ နယူးေဒလီတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo: AFP)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သံခင္းတမန္ခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အိႏၵိယ သမၼတႏိုင္ငံခရီးစဥ္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ အားလံုးတက္ေရာက္မည့္ အာဆီယံႏွင့္ နယူးေဒလီ အၾကား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းဟုဆိုႏိုင္သည္။ ေပက်င္းသည္ အာဆီယံႏွင့္ နယူးေဒလီ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ နယူးေဒလီတို႔၏ ေျခလွမ္းမ်ားကို စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သံခင္းတမန္ခင္းကို အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္ႏွင့္ အစျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သံခင္းတမန္ခင္းကို အာဆီယံ-အိႏၵိယ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ အစျပဳခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒရာမိုဒီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ-အိႏိၵယ ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ အိႏိၵယ သမၼတႏိုင္ငံ၏ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ အိႏိၵယသမၼတ ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တို႔တြင္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအာဏာတည္သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ကို သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ေန႔အျဖစ္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစိုးရ၏ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားသည့္ အစဥ္အလာ ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲမ်ားကို တစုတစည္းတည္း အစိုးရ၏ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ထူးျခားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလြန္ကာလတြင္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ဘက္ေပါင္းစံု ခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေလေလ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေလေလျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ နယူးေဒလီ၏ မူ၀ါဒေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေဒလီသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ ေပက်င္း၏ ၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္၊ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အိႏၵိယထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူ၀ါဒ (Look-East Policy) ကို အေရွ႕ေဖာ္မူ၀ါဒ (Act-East Policy) ႏွင့္ အစားထိုးခဲ့ၿပီး၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေျခလွမ္းကို အစျပဳခဲ့သည္။ အေရွ႕ေဖာ္မူ၀ါဒသည္ ေပက်င္း၏ အေနာက္ခ်ီမဟာဗ်ဴဟာ၊ အေနာက္ဘက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ၀ါဒတို႔ႏွင့္ ပခံုးခ်င္းယွဥ္လ်က္ရွိေနၿပီး အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္တို႔၏ မူ၀ါဒ လမ္းဆံုလမ္းခြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေနသည္။

နယူးေဒလီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဟုဆိုလွ်င္ အာဆီယံသည္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာသည္လည္းေကာင္း ေပက်င္းကို ထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပက်င္း-နယူးေဒလီ-ေနျပည္ေတာ္သံုးပြင့္ဆိုင္ သံခင္းတမန္ခင္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အာဆီယံႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ေပက်င္းႏွင့္ နယူးေဒလီအၾကား သံခင္းတမန္ခင္း အားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေျမစာပင္မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ သူမနာ၊ ကိုယ္မနာထံုး၊ သူလည္းႏိုင္၊ ကိုယ္လည္းႏိုင္ထံုးတို႔ႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စိုင္းျပင္းေနသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ထြက္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ အေနာက္ဘက္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဆတိုးအရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ေနသည္။ ေပက်င္းႏွင့္ နယူးေဒလီတို႔၏ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ထြက္ေပါက္ေမွ်ာ္ေျခလွမ္းမ်ား အၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတြန္းပို႔၊ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အားေမြးသင့္သည္။

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ေဒသတြင္းအေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျမင္ဖလွယ္၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္သည္ ေပက်င္း၊ တိုက်ဳိ၊ နယူးေဒလီတို႔ႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာထံုး ႏွလံုးမူလ်က္၊ ထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

နယူးေဒလီသည္ ေပက်င္းႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရး အေနအထားကို ခ်ိန္ဆလ်က္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းညႇိေနပံုရသည္။ အာဆီယံ-အိႏၵိယ ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္အၿပိဳင္၊ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ေဆြးေႏြးဖက္ ဆက္ဆံေရးကလည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္လ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးက႑တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ အမ်ားစုသည္ ေပက်င္းႏွင့္ဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ နယူးေဒလီဘက္က မက္လံုး၊ အာမခံခ်က္ ေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္မွသာလွ်င္ အာဆီယံ-ေပက်င္းႏွင့္ အာဆီယံ-နယူး ေဒလီတို႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈသည္ သူတစ္ျပန္၊ ကိုယ္တစ္ျပန္၊ အႀကိတ္အနယ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ နယူးေဒလီသည္ အာဆီယံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ ျပင္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျဖစ္မေန ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ အေနအထား ရွိေနသည္။

၂၁ ရာစု ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းႏွင့္အတူ ေပက်င္းသည္ စီးပြားေရးမဟာအင္အား တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ စစ္ေရးၾသဇာလည္း ျမင့္မားေနသည့္ အခါသမယတြင္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ား၏ နယူးေဒလီ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၊ နယူးေဒလီ ေၾကညာစာတမ္းတို႔သည္ ေပက်င္းအဖို႔ မ်က္စိဆံပင္ေမႊးစူးစရာ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ေပက်င္းအေနျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ မူ၀ါဒပိုင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္း ထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆာ္ၾသလိုက္သည့္အသြင္လည္း ေဆာင္ေနသည္။

အာဆီယံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အလားအလာမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ကာလတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၇၀ ရွိခဲ့ၿပီး၊ အာဆီယံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ ၄ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ၏ နံပါတ္ ၇ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလြန္ကာလတြင္ နယူးေဒလီသည္ အာဆီယံႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ၊ ပိုမိုကုန္သြယ္ ေရာင္း၀ယ္လာႏိုင္ေရး ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ-အိႏိၵယေဆြးေႏြးဖက္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔တြင္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အာဆီယံ-အိႏၵိယ ဆက္ဆံေရးသည္ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာမိုဟန္ဆင္းႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ေငြရတု အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္လည္း အာဆီယံ-အိႏၵိယအၾကား စာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ရပ္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္လိမ့္ဦးမည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

နယူးေဒလီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာကို လွန္ေလွာသံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္လည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္ခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ နယူးေဒလီခရီးစဥ္ႏွင့္ အစျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သံခင္းတမန္ခင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ အပါအ၀င္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၊ ဥေရာပသမဂၢ အပါအ၀င္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဗ်ဴဟာေျမာက္ ျဖန္႔ၾကက္တည္ေဆာက္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျမင့္မားေနလင့္ကစား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကလည္း ခရီးဦးႀကိဳျပဳေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္း ျမႇင့္တင္ေရးႏွစ္အျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ထား သတ္မွတ္လ်က္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ၊ ပညာရွိထံုးႏွလံုးမူလ်က္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္၊ ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

January 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.