<

တစ္ႏွစ္သား ၀ိုင္ဘီအက္စ္ ရီပို႔ကတ္

YBS စီနင္းသူမ်ားႏွင့္ YBS ယာဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္သို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရအဖြဲ႕တက္လာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားအနက္ လူထု လူတန္းစားမ်ားကို တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရိွခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈလည္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစံု ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (မထသ) အား  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕  (YRTA) သို႔ အမည္ေျပာင္းလဲ၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲခဲ့သည္။

ယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုလည္း လိုင္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရိွရာမွ ယာဥ္လိုင္း ၆၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေျပးဆြဲေပးခဲ့ၿပီး ယခင္တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ လက္ေအာက္တြင္ထားရိွကာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေကာင္းမြန္ ေစေရးမွာမ်ားစြာ အေရးပါလ်က္ရိွျခင္း၊ ယခင္ မထသလက္ေအာက္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ မေခ်မငံေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ မထသ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအျဖစ္မွ YBS သို႔ တက္သုတ္႐ိုက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာလည္း ၾကံ့ခိုင္မႈအားနည္းလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္သစ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုး ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က  စီစဥ္ခဲ့သည္။

YRTA သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ယခင္မထသအျဖစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေျပးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္စဥ္က ရရိွခဲ့သည့္ ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ  လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မထသ (ဗဟို) ႐ံုးအေဆာက္အအံု၊ ခ႐ိုင္မထသ႐ံုး ေနရာမ်ားအားYRTA ႐ံုးေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မထသ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း YRTA ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ မလိုအပ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းျပ ေျမပံုမ်ားကို လည္းစိုက္ထူျခင္းမ်ား၊ မွတ္တိုင္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေစာင့္ဆိုင္းသူမ်ားအတြက္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္အသစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယာဥ္ေပၚတြင္ ယာဥ္အကူလိုက္ပါေစျခင္းမရိွဘဲ စီးနင္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ယာဥ္စီးခထည့္သြင္းေစသည့္စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ သက္တမ္းလြန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္မႈမရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားအားယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲေစျခင္းမျပဳဘဲ ယာဥ္အသစ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးေျပးဆြဲေစခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ YBS ယာဥ္လိုင္းစီးနင္း သူမ်ားအေနျဖင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရိွေစရန္အတြက္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအားလံုးတြင္ CCTV မ်ားတပ္ဆင္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေရးဆြဲထားရာတြင္လည္း ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေျပးဆြဲေစခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေစျခင္းမရိွဘဲ သခင္ျမပန္းျခံတြင္ စုရပ္အျဖစ္ထားရိွကာ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ သြားလာသူမ်ား အေနျဖင့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားထပ္မံ စီးနင္းေစခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေပးရမည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာ ခ႐ုပတ္ပံုသဏၭာန္ ေျပးဆြဲေစႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းမ်ား အစားထိုးလဲလွယ္ရာတြင္လည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္ G to G စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သစ္မ်ား ၀ယ္ယူေစျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္း တည္ေထာင္ထားသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ျပဳျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ယာဥ္အသစ္လဲလွယ္ရာတြင္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေခ်းေငြမ်ားရရိွႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္အား တက္သုတ္႐ိုက္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ စနစ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ဆိုတာ ဘယ္သူ႔စနစ္လဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ စီမံခ်က္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA က ေရးဆြဲထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္အား ယခင္အစိုးရမ်ား လက္ထက္တြင္ အသံုးခ်ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။

ဂ်ပန္အစိုးရ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕မ်ား ေရးဆြဲေပးထားသည့္ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ေနစရာၿမိဳ႕သစ္မ်ား၊ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲမည့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္မ်ားအတြက္ အထူးျပဳေရးဆြဲထားသည့္ စီမံခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ေလ့လာကာ ယင္းအခ်က္မ်ားအနက္မွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

YBS စနစ္ အစပိုင္းမွာ ဘာေတြခက္ခဲခဲ့လဲ

YBS တစ္ႏွစ္ျပည့္ကာလ မတိုင္မီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္  YBS စနစ္အား သံုးရက္အတြင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ကတည္းက တက္သုတ္႐ိုက္စီစဥ္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ကလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အား အသိေပးမႈ ေနာက္က်ျခင္း၊ အသိေပးခ်ိန္ ေနာက္က်သျဖင့္  YBS ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လံုေလာက္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို မေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ YBS စနစ္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွေသာ အေျခအေနမ်ားမွာလည္း အမ်ားေ၀ဖန္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

“YBS ကအစကတည္းက ယဥ္သလိုဆိုသလိုပဲ။ လာေျပာတာလည္း ေနာက္က်တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာေတြလည္း ေသခ်ာမသိခဲ့ရဘူး”  ဟုရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အမ်ားစုက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္မွာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အားလံုး႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲျခင္းထက္ တစ္လိုင္းႏွစ္လိုင္းအား စမ္းသပ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ယင္းအခ်ိန္က တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ် နားေထာင္ျခင္းမရိွဘဲ စီစဥ္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္မထသယာဥ္ လိုင္းမ်ားအား  YRTA အမည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ား စတင္ေျပးဆြဲေပးသည့္ ေန႔မွာပင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က YBS စနစ္ေျပးဆြဲျခင္းမျပဳမီ တစ္ပတ္ခန္႔အလိုတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရိွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုကာ အကူအညီေပးၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရိွ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ အေျခစိုက္ကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီခဲ့ၾကရသည္။ အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကလည္း ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ကို အခမဲ့ေျပးဆြဲေပးျခင္းမ်ား၊ နာ မည္ႀကီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကလည္း ေဗာ္လန္တီယာမ်ား အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ YBS စနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ၾကံဳခဲ့သည့္အခက္အခဲမွာ မည္သည့္ယာဥ္လိုင္းမွာ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရိွသည္ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ တက္သုတ္႐ိုက္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ YBS စတင္သည့္ေန႔တြင္ ပံုမွန္ခရီးသြား သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ယာဥ္လိုင္း စီးနင္းရမည္ကိုမသိရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႐ံုးတက္ခ်ိန္အား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႐ုံးျပန္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ကားရွားပါးမႈမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေျပးဆြဲမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာ ညတြင္းခ်င္း တံဆိပ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ယာဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မမီျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲရာတြင္ အင္အားျပည့္ မေျပးဆြဲႏိုင္ခဲ့ေပ။

“အဲဒီတုန္းက ညတြင္းခ်င္း ေျပာင္းတာေတာင္ ဘယ္လိုမွ မမီဘူး။ ႀကိဳေျပာတာ မရိွဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကားေတြမွာက မထသ တံဆိပ္ေတြကပ္ထားတာေတြ၊ ယာဥ္လိုင္းနံပါတ္ေတြကို အခ်ိန္ကပ္မွ သိရတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ေတာ့ အားခ်င္းေျပာင္းရတယ္။ ႀကိဳေျပာရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ႀကိဳေျပာရင္ စီစဥ္လို႔ရတယ္။ ကပ္ေျပာေတာ့ ေန႔လယ္လိုင္း ဆြဲေနတဲ့ကားက်ေတာ့ ဘယ္လိုမွ အခ်ိန္မရဘူး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရိွသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

YBS စနစ္ စတင္သည့္ေန႔တြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေဇယ် တံတားအဆင္းရွိ (၃) ထိပ္မွတ္တုိင္ ႏွင့္(၅)ထိပ္ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္တို႔တြင္ ဆူပူမႈျဖစ္ပြားကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လာေရာက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။

ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္လည္း တက္သုတ္႐ိုက္ေျပာင္းလဲခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားမွာ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျပးဆြဲရမွန္းမသိျဖစ္ျခင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားမွာလည္း မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ အသားမက်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စီးနင္းသူခရီးသြားမ်ားက ေျပာဆိုညႊန္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ အစပိုင္းတြင္ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ထားရမည္ မဟုတ္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယာဥ္စီးနင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ယာဥ္စီးခကို ပံုးအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းရမည္ဟု YRTA က ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စတင္ေျပးဆြဲသည့္ ေန႔ရက္မွာပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္အကူမ်ားမွာ ပါ၀င္ေနခဲ့ရသည္။

YBS စနစ္စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္းမရိွခဲ့သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ယင္းေျပာင္းလဲမႈတြင္ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးမွ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ရသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ YBS စနစ္မွာ အစပိုင္းကတည္းက အက်အဆံုးမ်ားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 

YBS ကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားသလဲ

YBS စနစ္မွာ ယခင္မထသ စနစ္အားအၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး အစားထိုးျပဳျပင္ခဲ့သည့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ YBS စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မထသမွ လႊဲေျပာင္းရယူထားသည့္ က်ပ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ရရိွခဲ့သည္။ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေျပးဆြဲေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ ေျပးဆြဲေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္မူ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမရိွေသးဘဲ Operator အျဖစ္ ျပဳလုပ္ကာ ေျပးဆြဲခဲ့သည္။

YBS စနစ္တြင္ ကုမၸဏီအႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Omini Focus ၊ ပါရမီ ဗႏၶဳလ၊ YBPC ၊ YUPT ၊ Power Eleven တို႔ ပါ၀င္သည္။ ကုမၸဏီႀကီး အျဖစ္သတ္မွတ္မႈကို ကားအစီးေရ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ကုမၸဏီပံုစံက်မႈျဖင့္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၁၇ ခုရွိၿပီး အမ်ားပုိင္ မဟုတ္ဘဲ ယာဥ္လုိင္းမ်ားအား Operator အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈသည္ ၁၅ ခုခန္႔ရွိကာ စုစုေပါင္း ၃၂ ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔အနက္  အမ်ားပိုင္ မျဖစ္ေသးသည့္ ၁၅ ခုကုိ အမ်ားပုိင္အျမန္ဆုံးျဖစ္ရန္ႏွင့္ စနစ္တက် အျမန္ဆုံးလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က စီစဥ္ထားသည္။YBS စနစ္တြင္ ယာဥ္လုိင္း ၁၀၁ လုိင္းရွိကာ ယာဥ္အစီးေရ ၄၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေျပးဆြဲေနသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားအနက္ YBPC ၊ YUPT ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕မွ ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ထည့္၀င္ထားသည္။ YBPC ကုမၸဏီသည္ ယခင္ BRT ဘတ္စ္ကားမ်ား ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး YUPT ကုမၸဏီသည္ မ.ထ.သ မွ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္း ၇၀ ပါ၀င္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားထားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ အစုရွယ္ယာ အမ်ားစု ပုိင္ဆုိင္ေသာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားနဲ႔သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ အန္းခုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၅၀၀ ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ယူတုန္းကုမၸဏီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး ၅၀၀ ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၀ ရက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဘတ္စ္ကား အစီး ၁၀၀၀ ကုိ အခမ္းအနားနဲ႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးစီးၿပီး ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္မွာျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၇၀ ဘီလ်ံအနက္မွ က်ပ္ ၃၅ ဘီလ်ံအား လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ (YUPT) တြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလ်ံအားလည္းေကာင္း ထည့္၀င္ရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၄ ရက္ေျမာက္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

မထသ စနစ္တြင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္စီးခမ်ားကို ကိုယ္ရကိုယ္ယူစနစ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း YBS စနစ္တြင္ ဘံုစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ကိုယ္ရကိုယ္ယူစနစ္တြင္ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္မ်ား ထိခိုက္ေစျခင္း၊ မွတ္တိုင္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခရီးသည္ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ ဘံုစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘံုစနစ္တြင္ ယာဥ္ေပၚ၌ ေနာက္လိုက္မထားဘဲ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုက္ဆံပံုးထဲသို႔ ကိုယ္တိုင္ထည့္ရျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ရကိုယ္ယူႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ဂိတ္ေရာက္လွ်င္ အဆိုပါ ေငြပံုးအား သက္ဆိုင္ရာဂိတ္တာ၀န္က်သူထံသို႔ အပ္ႏွံရသည္။ လကုန္မွသာ ရရိွလာသည့္ ေငြေၾကးအား ေ၀ပံုက်ခြဲေ၀ယူရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂိတ္ဖြင့္ေၾကးေပးရျခင္း၊ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားအား က်ခံရျခင္းမွာ မထသစနစ္ႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားျခင္း မရိွေခ်။

YBS စနစ္မွာ ယာဥ္လိုင္းေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီလား

YBS တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ Eleven Media Group အေနျဖင့္ အေသးစားစစ္တမ္းတစ္ခု ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား စီးနင္းရသည့္အခါတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေမးျမန္းရာတြင္ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ YBS စီးနင္းသူမ်ားကို အဓိကထားေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာ ၿမိဳ႕တြင္း အလုပ္လာလုပ္သူမ်ား၊ ေစ်းသည္မ်ား ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ၾကန္႔၊ မဂၤလာဒံု၊ လွိဳင္သာယာ၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ေတာင္ဒဂံု၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခရီးသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အေသးစား စစ္တမ္းတြင္ ခရီးသည္ ၁၀၀ ကို ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္မ်ား စီးနင္းသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာ ၆၁၊ ၂၀၊ ၅၇၊ ၇၊ ၂၁၊ ၃၇၊ ၃၆၊ ၄၃၊ ၂၈၊ ၆၅ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ယာဥ္စီးခ အေၾကြခက္ခဲျခင္း၊ ယာဥ္လံုေလာက္မႈမရိွျခင္း၊ ယာဥ္အစီးေရ နည္းပါးျခင္း၊ ခရီးသည္အမ်ားစု အားထားရသည့္အခ်ိန္တြင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွ ေျပးဆြဲမႈ မရိွျခင္းမ်ားကို အမ်ားစုက ေျဖဆို ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စီးနင္းရသည္မွာ ယခင္ထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားလည္း မ်ားျပားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အေၾကြအခက္အခဲရိွသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ စစ္တမ္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္လိုင္းမ်ား စည္းကမ္းေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ေျဖဆိုသူမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ငါးဆယ္ခန္႔ ရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ ေျပးဆြဲသည့္ ယာဥ္မ်ားမေကာင္းဟု ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ လိႈင္သာယာ၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ တိုက္ႀကီး စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္း၏  ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔ ရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထပ္တိုးေပးရန္ႏွင့္  ေျပးဆြဲေပးခ်ိန္တြင္ ညပိုင္းအထိ ေျပးဆြဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ည ၆ နာရီခန္႔မွစၿပီး ေျပးဆြဲမႈ မရိွသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္ဆိုက္ကားမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာၿပီး စီးနင္းအသံုးျပဳေနရေၾကာင္း ေျဖဆိုထားသည္ကို လည္းေတြ႕ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လံုေလာက္မႈ မရိွသျဖင့္ က်ပ္တည္းစြာ စီးနင္းေနရၿပီး အလုအယက္တိုး ေ၀ွ႔စီးနင္းေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ခါးပိုက္ႏႈိက္ရန္လည္း ရိွေၾကာင္းေျဖဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“ညပိုင္းဆိုကားက ေနာက္က်ရင္ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ လူက်ပ္ေတာ့ ေအာက္ဆိုက္ကားေတြပဲ အားကိုးရတယ္။ ႐ံုးတက္႐ံုးဆင္းခ်ိန္ဆို ကားစီးရမွာေတာင္ ေၾကာက္တယ္” ဟု ေတာင္ဒဂံုမွ ဆူးေလသို႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ YBS ၇ အား ေန႔စဥ္ စီးနင္းေနသည့္ ဦးေအးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး YBS ၃၇ စီးနင္းသူ ဦးေအာင္ေထြးကလည္း          “ယာဥ္လိုင္းအေျပာင္းအလဲေတြမွာ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း စီးရတယ္။ ကားတစ္စီးလာရင္ အလုအယက္ တက္ရတယ္။ စနစ္တက် မရိွဘူး။ အဲဒီအတြက္လည္း စီစဥ္ေပးထားတာ မရိွဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အေၾကြအခက္အခဲရိွေသာ္လည္း ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခက္အခဲဟု မေျပာႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ကားအဆင့္ဆင့္ စီးနင္းရသည္မွာ အခက္အခဲျဖစ္လာေၾကာင္း ေထာက္ၾကန္႔မွ ဆူးေလသို႔  YBS ၃၇ စီးနင္းသည့္ ေဒၚဇင္မာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အေၾကြက ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ရွာထားေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္း အခက္အခဲလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆိုးလာတာက အဆင့္ဆင့္ ျပန္စီးရတယ္။ စရိတ္ေတြ ပိုကုန္တယ္” ဟု ေဒၚဇင္မာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

စည္းကမ္းေဖာက္ YBS ကို ဘယ္လိုအေရးယူသလဲ

ယာဥ္လိုင္းမ်ား စတင္ေျပးဆြဲစဥ္အခါကပင္ ကြန္ထ႐ိုးစင္တာတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ကာ စည္းကမ္းေဖာက္ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားထားသည္။

“YBS စနစ္ျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲစဥ္ကပင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၏ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈအတြက္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ကြန္ထ႐ိုးစင္တာဖြင့္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ တုိင္ၾကားမႈလက္ခံျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ မွတ္တုိင္မရပ္မႈေၾကာင့္ တုိင္ၾကားမႈေပါင္း ၄၆၆ မႈရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီႏွင့္ ယာဥ္လုိင္းမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး အေရးယူခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ YRTA ၀န္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စီးျဖင့္ လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ မွတ္တုိင္မွာ စနစ္တက် မရပ္မႈ ၄၆၆ မႈ၊ သတ္မွတ္ေနရာ မဟုတ္ဘဲ လူတင္လူခ်မႈ ၆၇၃ မႈ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အေရးယူျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ယာဥ္လုိင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ အေရးယူေစျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က  ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၉ ရက္ေျမာက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထု႔ိျပင္ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ယာဥ္မ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ဟုဆိုကာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ YBS Page ကို တည္ေထာင္ကာ စည္းကမ္းေဖာက္ယာဥ္မ်ားအား အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယာဥ္လိုင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုလည္း ယာဥ္လိုင္းဆြဲေနစဥ္ ကာလအတြင္း လိုက္လံစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူန္လအတြင္းက YBS ယာဥ္တိုက္မႈအျဖစ္ လူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ျပည္လမ္းေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ၿပီး YBS ၅၅ ယာဥ္လိုင္းက YBS ၃၇ ယာဥ္ကို တိုက္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၁၀ ဦးေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၃၀ ေက်ာ္ထိ ခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ YBS ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားအနက္ အဆိုးရြားဆံုး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္တိုက္မႈမွာ YBS စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲအၿပီး ေျခာက္လခန္႔အၾကာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ YBS ၅၅ ယာဥ္လိုင္းအား ဖ်က္သိမ္းကာ YBS ၉၀ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး ယင္း ၅၅ လိုင္းမွ ယာဥ္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။

ထိုသို႔အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း YBS ယာဥ္လိုင္းအခ်ဳိ႕မွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွာ ၿပိဳင္ေမာင္းျခင္းမ်ားကို ယခင္အတိုင္း ျပဳမူလ်က္ရိွေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး စည္းကမ္းပိုင္းလိုက္နာမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ခရီးသည္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ထင္ရွားသည့္ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာ အနီးတြင္ YBS ႏွစ္စီးလုေမာင္းရာမွ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ပလူပ်ံခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ဦးအား ယာဥ္လိုင္းမွ ထုတ္ပယ္အေရးယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု YRTA က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားအနက္ ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာမူ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲလာျခင္းမရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ ထားရိွမည္မဟုတ္ႏွင့္ ယာဥ္ေပၚရိွ ေငြပံုးအတြင္း ယာဥ္စီးခ ထည့္သြင္းရမည္ဟုဆိုေသာ YRTA ၏ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုမွာ လက္ရိွတြင္ ၿမိဳ႕တြင္းဆူးေလသို႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္သာ သက္ေရာက္မႈရိွၿပီး ဆင္ေျခဖံုး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္မူ ထိုသို႔မဟုတ္ေပ။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား စီးနင္းမည္ဆိုပါက အကူအညီေပးရန္အတြက္ဟု ဆိုကာ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား  ထားရိွေပးေသာ္လည္း အဆိုပါ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို အကူအညီေပးမည္ဆိုျခင္းထက္ ယာဥ္စီးခေကာက္ခံရန္ အတြက္သာ လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

YBS ေၾကာင့္ ခရီးသည္ေတြ  ခရီးစရိတ္ ပိုကုန္လား

YBS စနစ္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယာဥ္စီးခမ်ားကို တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

မည္သည့္ေနရာသို႔ စီးစီး ၂၀၀ က်ပ္ဟုသတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ မထသလက္ထက္ အတိုင္းပင္ ခရီးစဥ္ပိုင္းျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ရာတြင္ ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုသာ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆူးေလအထိ ေျပးဆြဲသည့္ အဲကြန္းယာဥ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာစီးစီး က်ပ္ ၂၀၀ သာ သတ္မွတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ေျပးဆြဲေနသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္မူ ခရီးစဥ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ေငြေၾကးအတိုင္း ေကာက္ခံေနျခင္းမရိွဘဲ မည္သည့္ေနရာသို႔ စီးစီး က်ပ္ ၂၀၀ ျဖင့္သာ ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။

YBS လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕တြင္းခ႐ုပတ္ပံုသဏၭာန္ ေျပးဆြဲျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းလာေရာက္သူမ်ား အတြက္မူ ခရီးစရိတ္ပိုမိုကုန္က်လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ဆူးေလႏွင့္ အနီးဆံုး ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ယခင္က ခရီးစဥ္အတြက္ က်ပ္ ၂၀၀ သာ ကုန္က်ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ က်ပ္ ၄၀၀ ကုန္က်မွသာ ဆူးေလသို႔ေရာက္ရိွမည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူ ယခင္က ဥကၠံၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ဆူးေလသို႔ ေရာက္ရိွရန္ က်ပ္ ၂၀၀ သာကုန္က်ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၄၀၀ ကုန္က်မွသာ ေရာက္ရိွမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ YBS စနစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ တစ္ခုသတ္မွတ္ရမည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ ခရီးသြား လာစရိတ္မွာ ယခင္ထက္ ႏွစ္ဆနီး ပါး ကုန္က်လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ကုန္က်ခဲ့ေသာ္လည္း စီးနင္း အသံုးျပဳရသည့္ ယာဥ္မ်ားမွာမူ ယာဥ္လိုင္းအမ်ားစုမွာ ယခင္ယာဥ္ အိုယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေန႔စဥ္သြားလာေနသည့္ ခရီးသည္မွာ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရိွသျဖင့္ အဆိုပါခရီးသည္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္မွာ တစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၂၀၀ က်ပ္ ပိုမိုသံုးစြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ခန္႔ရိွသည့္ အပိုကုန္က်ေငြမ်ားမွာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအတြင္း စီး၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ YBS စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္အထိ တြက္ခ်က္ပါက က်ပ္ ၁၄၆ ဘီလ်ံအထိ ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔တြက္ခ်က္ထားမႈမွာ တစ္ႏွစ္စာ ၃၆၅ ရက္အတြက္သာ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ခရီးစရိတ္အနည္းဆံုး ကုန္က်မႈအား တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ရာႏႈန္းျဖင့္သာ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသု႔ိတြက္ခ်က္ထားရာတြင္ အပိုကုန္က်ေငြ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀ ခန္႔ျဖင့္ တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက က်ပ္ ၂၉၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေငြေၾကးမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသြားျပည္သူသန္း ၂၀ ေက်ာ္၏ အပိုကုန္က်ေငြမ်ား ျဖစ္သည္။

YBS စတင္ခါစက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားထားသည့္ စကားတခြန္းမွာ လူထုအၾကားပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

“ျပည္သူလူထုကို အသိေပးလိုတာက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ မထသ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ၀င္ေငြ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခုျပန္အပ္ ႏိုင္တာ သိန္းေျခာက္ေသာင္း။ အခု YBS ကို ကြၽန္မတိ႔ုအစိုးရက ဦး ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ကေန တာ၀န္ယူလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္လ၀င္ေငြ သိန္းေျခာက္ေထာင္ရိွတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၊ ၄၀ ေလာက္ရွာထားတဲ့ ပိုက္ဆံဟာ ကြၽန္မတို႔ တစ္ႏွစ္ေတာင္ ရွာစရာ မလိုဘူး” ဟု ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက လွည္းကူးတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YRTA စနစ္တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္စီးပြားေရး ၀င္မလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီး အစိုးရက အစုရွယ္ယာ ပါ၀င္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အေရးပိုယူျခင္း၊ ေပးထားျခင္း ရိွမည္မဟုတ္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

“YBS စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက ဘတ္စ္ကားေထာင္ၿပီး ေျပးဆြဲေနတယ္ဆိုၿပီးထင္ေနတာ မွားေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဒီကားေတြက ကုမၸဏီကပိုင္တဲ့ကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရကပိုင္တဲ့ကားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေျပးဆြဲေရးစနစ္ႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Operation လုပ္ေနတဲ့ Operation ေတြက ကုမၸဏီေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈကိုသူတို႔က ျဖည့္တင္းေပးရမယ္။ လိုအပ္ရင္ ဒီကုမၸဏီေတြကို သတိေပးျခင္း အေရးယူျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရမွာ။ အစိုးရက ဒီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အစုရွယ္ယာပါ၀င္ခ်င္ ပါ၀င္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီကုမၸဏီေတြကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြလိုပဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပါ။ ကုမၸဏီအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က တစ္ေျပးညီ အခြင့္အေရးေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးအခြင့္အေရး ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေပးပါဘူး” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အာရ္အက္ဖ္ေအ သတင္းဌာနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကားထားသည္။

YBS စီးနင္းမည့္ ခရီးသည္မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္

သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္နီးပါးရိွလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ေနာက္ ထပ္ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းခံခဲ့သည့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာသေဘာ တူညီမႈမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္ကုိ အေသးစိတ္သိရွိလုိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (မထသ)မွ ယခု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕သုိ႔ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည့္ ရန္ပုံေငြတန္ဖုိးႏွင့္ ပုံေသပုိင္ပစၥည္းမ်ား၏ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ စုစုေပါင္း တန္ဖုိးမည္မွ်ရွိသည္ကုိ သိရွိလုိပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ ကို မည္သည့္ဘ႑ာေငြမွ ထုတ္ႏုတ္သုံးစြဲ ၀ယ္ယူခဲ့သည္ကုိ တိက်စြာသိရွိလုိေၾကာင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စာရင္းမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံတြင္ ေပးပို႔ထားသည္ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေခ်။

“ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးတာကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆီကို ပို႔ထားတယ္ဆိုၿပီး ျပန္ေျဖတယ္။ အဲဒီမွာ သူျပန္ေျဖသြားတဲ့တစ္ခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေပးထားတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စာအုပ္မွာက အစီးေရ ၃၀၀၀ ဆိုၿပီး ေရးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ေျဖေတာ့ စာအုပ္ထဲကအတိုင္း မဟုတ္ဘူး။ အစီးေရ တစ္ေထာင္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေတြကို ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ေမးခ်င္တာကို သူတို႔ျပန္ေျဖတာက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆီမွာ ရိွတယ္ဆိုေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာၿပီ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕က လုပ္ကိုင္ေနသည့္ YBS စနစ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေျခအေနျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အပိုကုန္က်ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းေငြေၾကးမ်ားမွာ မည္သည့္က႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည္ဆိုသည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္မူ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားမွရရိွလာသည့္ အျမတ္ေ၀စုမ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘတ္ဂ်က္သာ မန္ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္တြင္ သာမန္ရေငြအျဖစ္ စာရင္းတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ၀န္ႀကီးေနာ္ပန္း သဥၨာမ်ဳိး ေျပာၾကားခဲ့သည့္ YBS ၏ တစ္လအတြင္း၀င္ေငြမွာ က်ပ္ သိန္းေျခာက္ေထာင္ခန္႔ရိွေၾကာင္းဆိုသည့္ ၀င္ေငြမွာမူ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မရိွေပ။

ေအာက္ဆိုက္ကားေတြ ျပန္ေပၚလာတဲ့ YBS စနစ္

YBS စနစ္စတင္စဥ္က အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ညပိုင္းေျပးဆြဲလ်က္ရိွသည့္ ေအာက္ဆိုက္ကားမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ကာလသို႔ ေရာက္ရိွလာစဥ္အခ်ိန္တြင္ ေအာက္ဆိုက္ကားမ်ားမွာ ပိုမိုေပါမ်ားလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ျဖစ္သည့္ ဆူးေလေစတီ အနီးတြင္ပင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ ေအာက္ဆိုက္ကားမ်ားမွာ ည ၇ နာ ရီခန္႔တြင္ ေနရာယူေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ဆိုက္ကား ပေပ်ာက္ေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ားမွာ အိမ္အျပန္ခရီးအတြက္ ေအာက္ဆိုက္ကားမ်ားကို အားကိုးေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

YBS စနစ္ စတင္ေျပးဆြဲစဥ္ကပင္ ညပိုင္း ၉ နာရီခန္႔မွသာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ျပန္ရသည့္သူမ်ားအတြက္   စီစဥ္မႈမ်ား ထားရိွေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အစပိုင္းတြင္ အရာမထင္ခဲ့ေပ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအား အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လက္ရိွတြင္ ပံုမွန္အတိုင္းသာ ျပန္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“ဆူးေလဆုိတာက ေ၀းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိႈင္သာယာလို ေနရာမ်ဳိးသာ လာၾကည့္။ ညေန ၅ နာရီေလာက္ကတည္းက ေအာက္ဆိုက္ကားေတြ တန္းစီလူေခၚေနၿပီ” ဟု လိႈင္သာယာမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမတ္မင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေအာက္ဆိုက္ကားမ်ား အမ်ားအျပား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တာေမြၿမိဳ႕ နယ္မွ သန္လ်င္သို႔သြားေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ သာေကတမွ ဆူးေလသို႔ သြားေသာယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ စံျပေစ်းမွ ေတာင္ဒဂံုသို႔သြားေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ ဆူးေလမွ ေထာက္ၾကန္႔သို႔ သြားေသာယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ကမာရြတ္သို႔သြားေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား စသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ည ၇ နာရီေနာက္ပိုင္းဆို တာေမြအ၀ုိင္းကေန သု၀ဏၰကို ျပန္ဖို႔ကားမရိွေတာ့ဘူး။ အဓိက,က ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ဂိတ္စဂိတ္ဆံုးမဆြဲတဲ့ကားနဲ႔ ျပန္လွည့္တဲ့ကားနဲ႔ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ဒုကၡေရာက္တယ္”ဟု သု၀ဏၰၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ကိုေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ညပိုင္းေျပးဆြဲသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာ က်ပ္ ၃၀၀ ေကာက္ခံလ်က္ရိွသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း၊ ေအာက္ဆိုက္ကားမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေစ်းအေရာင္းစင္တာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ ညပိုင္း ရွစ္နာရီေက်ာ္မွ အလုပ္မွ ျပန္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေအာက္ဆိုက္ကားခမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ အလားတူ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ သြားလာစရာ ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ေအာက္ဆိုက္ကားမ်ားကိုသာ အားထားေနရၿပီး ေအာက္ဆိုက္ကားမရိွသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အငွားယာဥ္ကိုသာ အားကိုးအားထားျပဳေနရသည္။

 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ YBS ေဆြးေႏြးပြဲ

YBS စနစ္စတင္ၿပီး ေလးလေက်ာ္အၾကာ ဧၿပီလတြင္ YBS ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦးက YBS စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အား ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏုိင္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ” ကုိ ဧၿပီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္စတုတၳ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ‘ျပည္သူစိတ္ပ်က္ YBS’ ဟူသည့္စကားမွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ တစ္ဦးသာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ နာယကလည္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွာ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

ယင္းအဆုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အသီးသီး၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ YBS မွာ စနစ္တက်ျဖစ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအား နည္းျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ကုစားႏုိင္ရန္ လုိအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“YBS က မိတ္ကပ္ေတြ လိမ္းထားတယ္။ မိတ္ကပ္ေတြ ကြာက်သြားေတာ့ မလွေတာ့ဘူး ဆုိတာမ်ဳိးေပါ့။ အဲဒီကားေတြကို စိုးရိမ္တယ္။ အဲ့ဒီကားေတြ စၿပီးေတာ့ သယ္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကားစစခ်င္း သယ္လာရင္ေတာ့ အသစ္ႀကီးေတြေပါ့။ ေနာက္ေနာင္ ဂံုးေတြတက္ရင္းနဲ႔ ဖြတ္ခ်က္၊ ဖြတ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ၿပီး မိတ္ကပ္ေတြကြာၿပီး အဆင္မေျပမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ပါတယ္။ ဒါေတြလည္း ေနာက္ေနာင္ကား၀ယ္တဲ့အခါမွာ ေသခ်ာသံုးသပ္သင့္ပါတယ္” ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ (ေခၚ) ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာ ေက်ာ္က YBS စနစ္အား မေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပေရာဂပါ၀င္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေလးလတာ ကာလသာရိွေနျခင္းေၾကာင့္ အေ၀ဖန္မေစာေစလိုေၾကာင္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

“YBS က မေအာင္ျမင္ဘူး က်႐ႈံးေနတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ တစ္ႏွစ္တာစီမံခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ယခုအခါ သုံးလတာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဆာင္ရြက္ကာလအခ်ိန္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေစာတဲ့ဟာကုိ မသုံးသပ္ေစခ်င္ပါဘူး” ဟု ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏွစ္တာကာလမွာ YBS စနစ္  ေအာင္ျမင္ေနၿပီလား

“တစ္ခ်ိန္တုန္းက အမ်ားျပည္သူက အျမဲအျပစ္ဆိုေနတဲ့ စပယ္ယာဆိုတဲ့စနစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာမရိွ ေတာ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင္ ကားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တကၠစီေတြေပၚမွာေတာင္ အဲကြန္းမဖြင့္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ အဲကြန္းဖြင့္ၿပီး ျပည္သူေတြ စီးနင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အာရ္အက္ဖ္ေအသတင္းဌာနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ YBS စနစ္မွာ ေအာင္ျမင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အား သံုးရက္အတြင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သခင္ျမပန္းျခံတြင္ YBS ဘတ္စ္ကားအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ စီးနင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္သားအရြယ္သို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ YBS စနစ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာ ဆူးေလသို႔ ေရာက္ရိွသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွာ  တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ စည္းကမ္းေဖာက္ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူရာတြင္လည္း ယခင္ မထသစနစ္ထက္ အနည္းငယ္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ အဲကြန္းဖြင့္ထားသည့္ ကားအသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ေျပးဆြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား သက္ေသာင့္သက္သာ စီးနင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနသည့္ ေငြအေၾကြရွားပါးမႈ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္မည့္စနစ္အတြက္လည္း ကုမၸဏီအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းစနစ္မွာ Yangon Payment System ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ေၾကညာခ်က္အရ မီးရထား၊ ကားႏွင့္ Water Taxi မ်ားတြင္ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးေခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမွာ Excel KC Myanmar ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဆန္ကာတင္ ကုမၸဏီသံုးခုအနက္တြင္ အဆိုပါ ကုမၸဏီအားေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ကတ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေငြအေၾကြရွားပါးမႈမွာ ေျပလည္ႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယာဥ္ေမာင္းမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ည ၆ နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ယာဥ္ရွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ားမွာမူ ေျပလည္ျခင္း မရိွေပ။ ထို႔ျပင္  လတ္တေလာျပႆနာတစ္ခုမွာ ယခင္ယာဥ္လိုင္းပိုင္ရွင္ ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေမးခြန္းထုတ္ေနသည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ ဘံုစနစ္ျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ခြဲေ၀ယူသည့္စနစ္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ငယ္မ်ား၊ ကုမၸဏီငယ္မ်ားမွာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လိုင္းေျပးဆြဲခြင့္မ်ားရရိွမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရိွသည္။ YBS စနစ္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ရန္မွာ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ျပည့္စံုရန္ လိုအပ္မည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားမွာ မီးပြိဳင့္မ်ားတြင္ CCTV တပ္ဆင္ထားႏိုင္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအား ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား စသည့္အေျခအေနမ်ားမွာလည္း ေအာင္ျမင္မွသာ YBS စနစ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ YBS စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားယာဥ္စီး ခပိုမိုကုန္က်လာသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ခရီးစဥ္ပိုင္းျဖတ္ထားမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူေသခ်ာစြာ သိရိွႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟု ျပည္သူမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအစိုးရလက္ထက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ လိုအပ္သည္။ YBS စနစ္အတြက္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွမွသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပည္သူၾကားတြင္ အဓိက အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မႈတြင္ပါ၀င္သည့္ YBS ၏ ေကာင္းျခင္းဆုိးျခင္းကို အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

 

YBS ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ ရက္စြဲမ်ား

■ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ YBS ( Yangon Bus Services) စနစ္ျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲခဲ့သည္။

■ YBS ခရီးစဥ္မ်ား စတင္ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ လမ္းေၾကာင္း ၅၈ ခုသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း စတင္ေျပးဆြဲခ်ိန္တြင္ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း ၇၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ရသည္။ လက္ရိွတြင္ လမ္းေၾကာင္း ၈၀ ေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

■ စတင္ေျပးဆြဲခ်ိန္က ယာဥ္အစီးေရ ၂၆၀၀ ျဖင့္ ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ ယာဥ္အစီးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

■ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ YBS စနစ္ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ႏွစ္ရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

■ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က YUPT ႏွင့္ YBPC ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ဧရာ၀တီဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားသည္။

■ ျပည္ပထုတ္ေမာ္ဒယ္သစ္ယာဥ္အစီး ၁၀၀၀ အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အန္းခုိင္ (Ankai) ႏွင့္ ယူေတာင္း(Yutong) ကုမၸဏီမ်ားမွ ၅၀၀ စီ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ ေဒၚလာ ၅၆၀၀၀ တန္ဖိုးရိွသည္။

■ ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ၀ယ္ယူထားသည့္ ယာဥ္မ်ားအနက္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ယာဥ္အစီး ၃၅၀ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။

■ ဧၿပီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္အား ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏုိင္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ” ကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။

■ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ YBS စနစ္အဆိုကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

■ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ထဲရွိ အဓိက လမ္းေၾကာင္းႀကီးမ်ားတြင္ မွတ္တုိင္ ၂၅၀ ခန္႔ရွိသည္။

■ ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ YRTA ၀န္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စီးျဖင့္ လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

■ YBS ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက YBS Page မွတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

■ Yangon Payment စနစ္တင္ဒါေခၚယူျခင္း(ပထမအဆင့္)အတြက္ အဆိုျပဳလႊာ ၅၁ ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တင္ဒါစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

■ YBS စနစ္တြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ၁၇ ခုရွိၿပီး အမ်ားပုိင္မဟုတ္ဘဲ ယာဥ္လုိင္းမ်ားကုိ Operator အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ ၁၅ ခုခန္႔ရွိသည္။

■ Traffic Control Center ကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းစင္တာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုး ၁၈ ဒသမ ၉၃ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း သိရသည္။

■ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္သြားလာေနသူဦးေရ ၂၈ သန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ႏွစ္သန္းေက်ာ္မွာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို စီးနင္းလ်က္ရိွသည္။

 

YBS အေျပာင္းအလဲႏွင့္ သူတုိ႔၏ စကားသံမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္အတိုင္းသား ေမာင္းႏွင္ေျပးဆြဲလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး YBS စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနအခက္အခဲမ်ားကို ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ႏိုင္ထြန္း သန္လ်င္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

ေျပာစရာေတာ့ မရိွပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သန္လ်င္ဘက္ကို ေျပးတဲ့ ၃၁ လိုင္းက အခက္အခဲေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကုမၸဏီပိုင္းေတြမ်ားေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရိွေနတယ္။ အမွန္ကေတာ့ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေအာင္သြားေနတာေလ။ အဲဒီမွာ ဘာသြားျဖစ္လဲဆိုေတာ့ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္တတ္တာမရိွေတာ့ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ကြဲေနတယ္။ လုပ္ကိုင္ရတာ အခက္အခဲရိွတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ သန္လ်င္ဆိုရင္ ပန္းဆိုးတန္းထိ မေရာက္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ၀န္ႀကီးကို တင္ျပတယ္။

တင္ျပေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ သိမ္ျဖဴအထိပဲ ေရာက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကားရပ္စရာ မရိွေတာ့ လမ္း ၅၀ ကို ျပန္သြားရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘိုကေလးေစ်းကို ေရာက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆူးေလအထိ မေရာက္ဘူး။ နည္းနည္းေလး အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေပၚမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ၊ ျပည္သူေတြေရာ အားလံုးပူးေပါင္းမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားႏိုင္ပါတယ္။

ဦးလွတိုး ခရမ္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက အဓိက က ၃၄ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သံုးခြ ၃၄ က ခရမ္းကို မေရာက္ဘူး။ ခရမ္း ၃၄ ပဲ ခရမ္းကို ေရာက္တာ။ အဲဒီေတာ့ လက္ရိွက ၁၄ စီးေျပးေနတယ္။ လံုေလာက္မႈမရိွဘူး။ အခုထပ္သြင္းထားတာက ၁၃ စီးေပါ့။ အဲဒါကို ေျပးဆြဲခြင့္ရတာက ေလးစီးေပါ့။ က်န္တာ ကိုးစီးရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ တင္သြင္းလို႔ရတဲ့ကားေတြက ၾကန္႔ၾကာေနတယ္။ ေလးစီးေျပးဆြဲခြင့္ရဖို႔ကိုပဲ ငါးလေလာက္ၾကာတယ္။ က်န္တဲ့ ကိုးစီးကုိေတာ့ အျမန္ဆံုးအဆင္ေျပေအာင္ ေျပာထားတယ္။ ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္တို႔၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွေအာင္တို႔ကို။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျပာတယ္။ YBS က တစ္ႏွစ္သက္တမ္း နီးပါးရိွၿပီ။ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္က ရန္ကုန္နဲ႔ မိုင္ ၄၀ ပဲကြာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကေန ရန္ကုန္ကို သြားလာေနတဲ့ ခရီးသည္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ YBS စီးရင္ ၆၀၀ နဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္တယ္။ ကားအလံုအေလာက္ မရိွေတာ့ တကၠစီေလးေတြ စီးရတယ္။ ေခါင္းခန္းကို ၄၀၀၀၊ ေနာက္ခန္းဆို ၃၅၀၀။ လူေတြက မလိုအပ္ဘဲ ပိုက္ဆံကို အပိုသံုးေနရတယ္။ လူေတြက YBS ကို အားမကိုးရဘဲနဲ႔ တကၠစီေလးေတြအေပၚမွာ အားကိုးေနရတယ္။ အဲဒါေတြ ၀န္ႀကီးကိုလည္း တိုက္တြန္းတယ္။ အျမန္ဆံုး လုပ္ေပးဖို႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕က အစြန္ဆံုးမွာပဲရိွေတာ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီးေတြက ေျပးဆြဲလိုစိတ္မရိွဘူး။ ၿမိဳ႕မွာက အရင္ကတည္းက ကားေထာင္ထားတဲ့သူေတြရိွတယ္။ မိ႐ိုးဖလာ လုပ္ေနတာေတြေပါ့။ သူတို႔ေတြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ေတာ့ ေျပာထားတယ္။ YBS က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အဆင္မေျပေသးဘူး။ ေျပးဆြဲခြင့္ ၾကန္႔ၾကာေနတယ္။ ျပည္သူကလည္း သည္းခံပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ ဒဂံုအေရွ႕မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)

YBS က တိုးတက္မႈေတာ့ ရိွပါတယ္။ တစ္ခ်က္ကေတာ့ လိုင္းတခ်ဳိ႕ေတြမွာေတာ့ ကားၿပိဳင္တာေတြရိွတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္သေဘာက်ပါတယ္။ မီနီဘတ္စ္လုိင္းေတြမွာေတာ့ ကားၿပိဳင္တာေတြ ရိွေနတုန္းပဲ။ ကားရွားတာကေတာ့ ၉ နာရီေလာက္အထိေတာ့ ရွိတယ္။ အရမ္းႀကီးေတာ့ မရွားပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကားေပၚမွာ မွတ္တိုင္ဘာဆိုတာကို ေျပာေပးတာေတြရိွရင္ ပိုေကာင္းမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စာတမ္းထိုးေပးတာမ်ဳိးတို႔ လုပ္ေပးသင့္တယ္။

ဦးေဇာ္လြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္သြားရင္ YBS ပဲစီးတာ။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ တစ္ခုေတာ့ ရိွတယ္။ မနက္ပိုင္းနဲ႔ညေန အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ဆိုရင္က်ပ္တယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းအထုိင္ေတာ့ နည္းနည္းက်လာၿပီ။ အရင္ကလိုေတာ့ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက အေၾကြကိစၥေပါ့။ က်န္တာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အဆင္ေျပတယ္။

လြင္စိုးမင္း တိုက္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)

အခုပဲ လႊတ္ေတာ္က ျပန္လာတာ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔လည္း အဲဒီကိစၥေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တိုက္ႀကီးအထိကေတာ့ သိပ္ျပႆနာမရိွဘူး။ တစ္ခုေတာ့ရိွတယ္။ တိုက္ႀကီးကားေတြက ဆူးေလကို မ၀င္ႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ သေဘာကေတာ့ ေထာက္ၾကန္႔ကေန ေျပာင္းစီးရတယ္။ အဲဒီက ၃၇ ထပ္စီး။ အဲဒီမွာ ၃၇ ကလည္း ေရာက္တဲ့ေကာင္က ေရာက္တယ္။ မေရာက္တာက မေရာက္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေျပာခ်င္တာက တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာရိွတဲ့ ဥကၠံေပါ့။ ဥကၠံၿမိဳ႕ကေတာ့ အခက္အခဲေတာ္ေတာ္ရိွတယ္။ နံပါတ္ ၉၀ က ထြက္ေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနျမင့္သြားရင္ ၁၀ နာရီေလာက္ဆို ရန္ကုန္ကို သြားမယ့္ကား မရိွေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဟိုင္းေ၀းကားေတြနဲ႔ သြားရတာေပါ့။ ေစ်းႀကီးတယ္။ ကားခက။ အျပန္က်ရင္လည္း ဥကၠံဘက္ကို ျပန္တဲ့ကားက နည္းနည္းရွားသြားေရာ။ တိုက္ႀကီးကားေတြပဲရိွေတာ့ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ျပည္ဘက္သြားတဲ့ကားေတြ ထပ္ေစာင့္ရတယ္။ တုိက္ႀကီးနဲ႔ ဥကၠံက နီးနီးေလး။ ၂၀၀ ခမ္းေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလမ္းကို ၁၀၀၀၊ ၁၅၀၀ ေပးရတယ္။ အဲဒါေတြ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို ေျပာထားေတာ့ အဲဒါအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ေတြ႕ၿပီး စီစဥ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အရင္ကလိုမ်ဳိး ဥကၠံ-ဆူးေလ လိုင္းမ်ဳိးပဲ ေတာင့္တေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက နယ္ေက်ာ္တိုင္းေက်ာ္ေပးထားတဲ့ ကားေတြရိွတယ္။ အဲဒီကားေတြကလည္း ဥကၠံမွာ ရပ္မေပးဘူး။ တစ္ႏွစ္သားျပည့္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အားရေက်နပ္မႈ မရိွဘူး။ ၿမိဳ႕ထဲမွာေတာ့ အဆင္ေျပတယ္ ၾကားရေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ ေကာင္းတာေလးေတြ ရိွေပမယ့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ မေကာင္းေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပံုးထဲကို ၂၀၀ ထည့္ၿပီး စီးရတဲ့စနစ္ေတာင္ ေပ်ာက္မလား ေပ်ာက္မလားဆိုတာ စိုးရိမ္ေနရတယ္။ စပယ္ယာေတြပါၿပီး ပိုက္ဆံေကာက္တာေတြ ရိွတယ္။ ေတာင္းခ်င္သေလာက္ေတာင္းတာေတြ ရိွတယ္။ ၁၀၀၀၊ ၁၅၀၀ ေပးရတာေတြရိွတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏႈန္းအရဆိုရင္ ေထာက္ၾကန္႔ကေန ဥကၠံဆိုရင္ ၆၀၀ ေလာက္ပဲကုန္ရမွာ။ အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳရတာေတြေပါ့။ ကိုယ္တိုင္ေပးစီးရတာ။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ျခံဳေျပာရရင္ေတာ့ အားရစရာ မေကာင္းဘူး။

January 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.