<

ကေလးစရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈႏွင့္ အိမ္၀ယ္ယူမႈေခ်းေငြတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘရက္ပစ္ႏွင့္ ဂ်ဳိလီ အျငင္းပြား

ဘရက္ပစ္ႏွင့္ ဂ်ဳိလီ

ကေလးမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ ဆိုေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ဘရက္ပစ္က ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္ ေခ်ပခဲ့ၿပီး  ၎တို႔၏ ကာလရွည္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ကြာရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ဳိလီက မီဒီယာကို ႀကိဳးကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘရက္ပစ္ႏွင့္ ဂ်ဳိလီတို႔ ခြဲေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘရက္ပစ္က ဂ်ဳိလီႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ၃ သန္းေပးခဲ့သည္ဟု ၎၏ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပစ္သည္ ဂ်ဳိလီ အိမ္အသစ္၀ယ္ရန္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ ေဒၚလာရွစ္သန္း ေခ်းခဲ့သည္ဟုလည္း ေလာ့စ္အိန္ ဂ်လိစ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ဖြင့္ထားသည့္အမႈတြဲ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဘရက္ ပစ္သည္ အိမ္အသစ္အတြက္ ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ဳိလီအား အတိုးေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အေထာက္အပံ့ မေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂ်ဳိလီသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားစုကို တစ္ဦးတည္းတာ၀န္ယူခဲ့ရေၾကာင္း ၎၏   ေရွ႕ေနမ်ားက ျပန္လည္တု႔ံျပန္ခဲ့သည္။

ဂ်ဳိလီ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ မီဒီယာႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ရန္ အေပၚယံႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဘရက္ပစ္၏ ေရွ႕ေနမ်ား က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Brangelina  ဟု ပရိသတ္မ်ားက ေခၚဆို ၾကသည့္ ဘရက္ပစ္ႏွင့္ ဂ်ဳိလီသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးတြဲခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ဳိလီက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘရက္ပစ္ထံမွ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ကေလးေျခာက္ဦးကို တစ္ဦးတည္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အသက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ဳိလီက ကြာရွင္းမႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အဆံုးသတ္လိုသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

August 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.