ကခ်င္လူထုဆႏၵအရ ပါတီေပါင္းစည္းေရးကို လက္ခံေသာ္လည္း ပါတီမ်ား၏ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္ခုိင္မာမႈမရွိပါက ေပါင္းစည္းရာတြင္ အခက္အခဲရွိႏုိင္ေၾကာင္း KNC ပါတီ ေျပာၾကား

ကခ်င္ျပည္သူလူထုဆႏၵအရ ပါတီေပါင္းစည္းေရးကို လက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီမ်ား၏ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္ခုိင္မာမႈမရွိပါက ေပါင္းစည္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာအန္ေကာလက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားပူးေပါင္းေရးအတြက္ လာမည့္ဇန္န၀ါရီတြင္ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဆုိသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

December 11th, 2017

1 28 29 30 31 32 52