တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံညိႇႏႈိင္းေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ ျမႇဳပ္ႏွံထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္၌ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ျမႇဳပ္ႏွံထား

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား ညိႇႏႈိင္းေနၿပီး လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ ျမႇဳပ္ႏွံထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀

September 20th, 2017

1 18 19 20 21 22 23