ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သေဘာထားရယူမည္

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ စတင္သြားေရာက္ကာ သေဘာထားရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။ ထုိသို႔သြားေရာက္မည့္

December 16th, 2017

1 2 3 4 54

LATEST NEWS