ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခံရမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာအား သမၼတထံ တစ္ႏွစ္အတြင္း တင္ျပမည္

ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခံရမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း သံအမတ္ႀကီး ႐ိုဆာရီယိုမယ္နာလိုက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္

August 17th, 2018

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.