စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ စားသံုးသူမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္ဟု ဆို

စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ စားသံုးသူမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က

March 25th, 2018

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.