ဒီမိုကေရစီ၏ စံတန္ဖိုးမ်ား သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ

February 20th, 2018

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈဟူသည့္ စကားလံုးႏွစ္လံုးသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား၏ အေျခခံစံတန္ဖိုးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမိန္႔အာဏာကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း လူသားတို႔၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈမ်ားကို စေတးလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစံတန္ဖိုးမ်ားက လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားလ်က္က အစီအစဥ္က်ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ တည္ရွိႏုိင္သည္ဟူသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္

1 6 7 8 9 10 30
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.