ျမန္မာ့သယံဇာတခုိးထုတ္ခံရမႈႏွင့္ တ႐ုတ္၏ပံုရိပ္

May 24th, 2018

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတေပါၾကြယ္၀ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ႀကီးစြာခံစားေနရသည္။ ထုိ႔ျပင္ သယံဇာတအေပၚ မီွခုိလြန္းအားႀကီးခဲ့ၿပီး သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ားအေပၚ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ […]

1 39 40 41 42
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.