ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား

May 19th, 2018

လူအခ်ဳိ႕ ေတြးထင္ထားသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ပင္ကိုအေျခအေနတစ္ရပ္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ဆင္းရဲသူတို႔၏ အျပစ္အနာအဆာေၾကာင့္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္တို႔ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ေပ။ ၎အျပင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအရ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုအတြင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးျပင္းလာရမႈအတြင္း က်႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဟုတ္ေပ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို […]

1 2 3 4 5 42
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.