တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင္႔ အဂတိလိုက္စားမႈ

May 21st, 2018

ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟူ၍ ပိုင္းျခားထားသည့္ အရာသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ကား မလံုေလာက္ေပ။ မယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ ေတာ႐ိုင္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ […]

1 27 28 29 30 31 42
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.