မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ

April 19th, 2018

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အတြင္း၌ မဟာဗ်ဴဟာအေၾကာင္းေရာ၊ နည္းဗ်ဴဟာအေၾကာင္းပါ ေျပာတတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ယင္းစကားႏွစ္ရပ္သည္ လူသုံးမ်ားၿပီး အျမဲတေစ ေတြ႕ရွိေနရေသာ္လည္း ေရာေထြးေနေလ့ရွိသည္။ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတုိ႔အၾကား လုံး၀ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ အနည္းငယ္ရွိသည္။ အတုိခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ႏွင့္ ယင္းသုိ႔မည္သုိ႔မည္ပုံ […]

1 22 23 24 25 26 37
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.