၀င္ေငြလည္ပတ္စီးဆင္းမႈ

December 11th, 2017

၀င္ေငြလည္ပတ္စီးဆင္းမႈဟူသည္ အဓိကဖလွယ္မႈမ်ားက စီးပြားေရးေအးဂ်င့္မ်ားအၾကား ေငြေၾကး၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ အစရွိသည္တို႔၏ စီးဆင္းမႈမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳေသာ စီးပြားေရးပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းစီးဆင္းမႈမ်ားသည္ တန္ဖိုးအရ အပိတ္ပတ္လမ္းပံုစံ ဆက္ႏႊယ္မႈတစ္ရပ္၌ ဖလွယ္ၾကေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာအတုိင္း သြားေနၾကသည္။ ယင္းလည္ပတ္စီးဆင္းမႈကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စာရင္းဇယားအေျခခံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္သည္။ ၀င္ေငြလည္ပတ္စီးဆင္းမႈ သေဘာတရားကိုတင္ျပခဲ့သူမွာ ရစ္ခ်က္ကန္တယ္လြန္ျဖစ္သည္။

1 2 3 4 19