မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း

September 23rd, 2017

ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္စြမ္းသည္ အလုပ္လာေလွ်ာက္သူမ်ားထံမွေန၍ အလုပ္ခန္႔မည့္သူမ်ား အလုိအရွိဆံုး အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အလုပ္သာမက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မဟုတ္ေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္၌ပါ အလုပ္ခန္႔အပ္မည့္သူမ်ားက ယင္းအရည္အခ်င္းကို စာရင္းသြင္းထားေလ့ရွိသည္။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အလုပ္ႏွင့္မဆုိင္ဘဲ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းသည္ အလုပ္ခန္႔မည့္သူအမ်ားစုက ေတာင္းဆိုေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလ့လာရမည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို

1 2 3 10

LATEST NEWS