စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိျခင္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေရျခံဳထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား စြက္ဖက္ျခင္း ပါ၀င္မႈ ရွိ မရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ဟုဆို

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိျခင္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေရျခံဳထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၏ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေနမႈ ရွိ မရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္

September 22nd, 2018

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.