စက္မႈဇုန္ အမ်ားအျပားတြင္ အသံုးမျပဳသည့္ေျမကြက္မ်ား၊ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အသံုးျပဳထားသည့္ေျမမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုည့ံဖ်င္းမႈ စသည့္ျပႆနာမ်ားရွိၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲသည့္အဆင့္မွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထက္ နိမ့္က်ေနဟုဆို

စက္မႈဇုန္ အမ်ားအျပားတြင္ အသံုးမျပဳသည့္ေျမကြက္မ်ား၊ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အသံုးျပဳထားသည့္ေျမမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုညံ့ဖ်င္းမႈစသည့္ ျပႆနာမ်ားရွိေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲသည့္အဆင့္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထက္ နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလစာရင္းမ်ားအရ စက္မႈဇုန္ေပါင္း

October 22nd, 2018

1 2 3 46
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.