<

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးသည္လည္း အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုရာတြင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းရရွိေရး သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ တန္းတူညီမွ်မႈ ဆိုသည္မွာ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈရွိေရး အေျခခံသေဘာတရား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုလံုး၏ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ခြဲေ၀အသံုးခ်မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေလ့ ရွိသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အရည္အေသြး ျမင့္တက္မႈ၊ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ၊ က႑အသီးသီးမွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုးမ်ား ျမင့္လာေစျခင္းမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ၊ ရလဒ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျမင့္တက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ထိုမွ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈကို ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီျမင့္တက္မႈအျဖစ္ တုိင္းတာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ သေဘာတရားပင္ျဖစ္သည္။ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားျခင္း အပါအ၀င္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခံရမႈကင္းျခင္းအျပင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိျခင္းတို႔သည္လည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈညႊန္းကိန္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တုိင္းတာရန္ တိက်သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဖန္တီးမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္ၿပီး အသိဥာဏ္ရွိေသာ လုပ္သားအင္အားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာ႐ိုးအျဖစ္ အဓိကတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးသားေသာ၊ သစၥာရွိေသာ၊ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ၊ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားေသာ၊ အသိဥာဏ္ရွိေသာ လုပ္သားအင္အားစုသည္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မွ်တမႈမရွိျခင္းကဲ့သို႔ ေလာဘႀကီးမႈ၊ ေရာဂါဘယမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေစမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးစနစ္၏ ကမၻာ့လူသားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစသည့္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ရွိေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားက မတူကြဲျပားျခားနားသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္းတို႔ကို ေလ့လာရန္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္းတို႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္သဖြယ္ ရွိေနသည့္ အက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ အေနအထားမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ရပ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးပံုမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရွိေနသည္ကို သတိျပဳၾကေလ့ ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၀န္းက်င္တို႔ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သက္ေရာက္မႈ၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈတို႔ကို သတ္မွတ္ရန္ လူမႈေဗဒ၊ စီးပြားေရးပညာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံသို႔ စုေပါင္းထားသည့္ ႐ႈေထာင့္မွ ေကာက္ခ်က္ဆြဲေသာ ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုမက ေရာေႏွာေနသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္လႊား၌ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔၍ ႐ႈပ္ေထြးလာေသာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနာက္က်မက်န္ေစေရးအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.