<

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား

တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ သမာဓိတည္ၾကည္မႈ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္မႈ စသည့္ ဒီမိုကေရစီ စံတန္ဖိုးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ပညာေပးမႈတြင္ ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္အတြင္း မည္သို႔မည္ပံု ေနထုိင္ၾကရမည္ကို သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံသားအလိုက္ သိရွိပညာေပးႏုိင္ရန္၊ အမွန္တကယ္ လိုက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံေရးသည္ ႐ူပေဗဒထက္ ပို၍ခက္ခဲသည္” ဟူ၍ အဲလ္ဗက္အိုင္းစတိုင္းက ဆုိခဲ့ဖူးသည္။ စီမံခန္႔ခဲြမႈအား လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြျခင္းဟူ၍ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းမရွိလွေသာ္လည္း လြယ္ကူသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေသာ သေဘာတရားမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရေသာ အသင္းတစ္သင္း အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕သာမက စုဖဲြ႕လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းတုိင္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရွိၿပီးသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အားယူစ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအလုိက္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ျပႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စုစည္းၾကရေလ့ရွိသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ အစျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီ စံတန္ဖိုးမ်ားအတြက္ အားေကာင္းေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ား၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရေလ့ရွိရမည့္အျပင္ ငယ္ရြယ္ေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ားအား ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သစ္တစ္ရပ္တြင္ မည္သို႔ မည္ပံု ေနထိုင္ၾကရမည္ကို သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ အစဥ္အလာအရ အားေကာင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ပင္ ၉/၁၁ ကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ရပ္ဆုိးမ်ားက ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို နားလည္သိျမင္လာေစရန္ အေရးတႀကီး ေထာက္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အျပဳအမူဆုိင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြင္း လုိအပ္ေသာ အစီအမံမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းအတြက္ အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားဟူသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အမွတ္လကၡဏာရပ္မ်ားကို အျခားႏုိင္ငံမ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ထိပါးျခင္းမွေန၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးျဖစ္သည္” ဟူေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ ေမာ္ဂင္ေဆာ ေျပာၾကားခဲ့သည့္နည္းတူ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမွ က်င့္သံုးေသာစနစ္၏ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ သိရွိလိုက္နာႏုိင္မႈ အေလ့အထေကာင္းမ်ားက မ်ားစြာအေရးပါေနပါသည္။

ဒီမုိကေရစီဟူသည္မွာ သီးျခားစံတန္ဖိုးမ်ားေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အစုအဖဲြ႕မွသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအထိ က႑အလိုက္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ အမည္သတ္မွတ္ ေလ့က်င့္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ယင္းစံတန္ဖိုးမ်ားသည္ တစ္သီးပုဂၢလသာမက အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း သိျမင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခု၌ ေနထုိင္ၾကသူမည္သူမဆို ဒီမုိကေရစီဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို အမွန္တကယ္ နားလည္လက္ခံ က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတငး္စာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.