<

ကမၻာ႔စိတ္က်န္းမာေရးေန႔

ယေန႔က်ေရာက္ေသာ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ကို ကမၻာ့စိတ္က်န္းမာေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၿမီးေကာက္ေပါက္အရြယ္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္ပြားသည့္ ဘ၀၏ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းရျခင္း၊ ေနအိမ္မွ ထြက္ခြာရျခင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ကို စတင္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သစ္တစ္ခုကို လုပ္ကုိင္ရျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။  မ်ားစြာတို႔အတြက္ ယင္းတို႔သည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အခ်ိန္အခုိက္အတန္႔မ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ၎တို႔အတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈ သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားျပားေသာ ကာလမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားတြင္ ယင္းကို သတိမျပဳမိပါက သို႔မဟုတ္ ေကာင္းစြာစီမံႏုိင္ျခင္းမရွိပါက အဆုိပါ ခံစားမႈမ်ားသည္ စိတ္က်န္းမာေရးခြၽတ္ယြင္းမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္။ အြန္လုိင္းနည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳမႈျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိေစသည္ဟူသည့္အခ်က္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေသာ္လည္း ေန႔ေန႔ညည အခ်ိန္မ်ားစြာ၌ အစစ္အမွန္ေလာကဟု ထင္ေယာင္မွားစရာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေပၚ၌ ရွိေနျခင္းသည္ အပိုစိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။ ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္မ်ားစြာတို႔သည္ တုိက္ပြဲမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးေပၚအေနအထားရွိေနေသာ ေဒသမ်ား၌ ေနထုိင္ေနရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားမ်ား၌ ရွိေနေသာ လူငယ္မ်ားသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္  စိတ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခအထူးသျဖင့္ ျမင့္မားသည္။

စိတ္ေရာဂါအားလုံး၏ ထက္၀က္ခန္႔သည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ တစ္၀ုိက္၌ စတင္ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း မ်ားစြာတို႔မွာ သိရွိျခင္းမရွိ၊ ကုသမႈခံယူရျခင္းမရွိျဖစ္တတ္သည္။ ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္မ်ား၌ ျဖစ္ပြားသည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေပၚေစေသာ ေရာဂါမ်ားအနက္  စိတ္က်ေရာဂါသည္ တတိယေနရာ၌ရွိသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၉ ႏွစ္အၾကား ေသဆုံးရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္ေသျခင္းသည္ ဒုတိယေနရာ၌ရွိသည္။ ၿမီးေကာက္ေပါက္အရြယ္တုိ႔အၾကား အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးတို႔ကို အႏၲရာယ္ရွိစြာ သုံးစြဲျခင္းသည္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔၌ အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အကာအကြယ္မပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ရွိေအာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အမူအက်င့္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ ယေန႔ေခတ္ကမၻာႀကီး၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ အလို႔ငွာ အေစာဆုံး အသက္အရြယ္မ်ားမွေန၍ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခုိင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္ လူငယ္မ်ားအား ကူညီရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအျမင္မ်ား ႀကီးထြား၍လာသည္။ ၿမီးေကာက္ေပါက္အရြယ္တို႔၏ က်န္းမာေရးကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ၿမီးေကာက္ေပါက္တို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေရတိုႏွင့္ေရရွည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစ႐ုံသာမက က်န္းမာေရးလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္သားအင္အားစု၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး အစရွိသည္တို႔၌ ပုိမိုေကာင္းမြန္စြာ ပါ၀င္လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေစသည္။

ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခြၽတ္ယြင္းမႈႏွင့္ ေရာဂါမ်ားအား ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ အေစာပုိင္းအသက္အရြယ္မွေန၍ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခုိင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးကို မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး  စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားမွေန၍ နာလန္ထရန္လည္း ေကာင္းစြာစီမံႏုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေရးကို စိတ္ေရာဂါလကၡဏာရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈအား ေဆာလ်င္စြာ သတိျပဳနားလည္ျခင္းျဖင့္ စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္း၌ ေန႔စဥ္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေစေရးအတြက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ၿမီးေကာက္ေပါက္အရြယ္မ်ားကို ဘ၀တည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္သည္။ စိတၱလူမႈဆုိင္ရာေထာက္ကူမႈကို ေက်ာင္းမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ အျခားလူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၌လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားကိုလည္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားအား ေတြ႕သည့္ေနရာ၌ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္  စီမံေပးႏုိင္ရန္ သင္တန္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊ ခုိင္မာေသာ၊ အေထာက္အထားေပၚအေျချပဳေသာ စီမံခ်က္မ်ား၌ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

October 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.