<

စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ဟူသည္

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဟူသည္ ပံုႏွိပ္ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္မီဒီယာမ်ား အထူးသျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည့္အရာမ်ား အပါအ၀င္ မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပမႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္သင့္သည္ဟူသည့္ သေဘာတရားစည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ကင္းမဲ့ေရးကို ရည္ညႊန္းၿပီး အဆိုပါ လြတ္လပ္ခြင့္အား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားဥပေဒဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ထုတ္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အရာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟူ၍ ခြဲခြဲျခားျခား သတ္မွတ္ထားေပးပါက အစိုးရႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ရပ္ထဲမွ တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ထိရွလြယ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ားစြာတို႔သည္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ခြင္အား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ၁၉၄၈ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၌လည္း “လူတုိင္း၌ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ျပသပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးတြင္ စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမရွိဘဲ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မည္သည့္မ်က္ႏွာစာမ်ား၌ျဖစ္ေစ မည္သည့္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္မဆို အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ရွာေဖြခြင့္၊ လက္ခံခြင့္ႏွင့္ ဖန္တီးေပးအပ္ပိုင္ခြင့္ ပါ၀င္သည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ NHK သတင္းဌာနက သီးသန္႔ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားစြာရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားစြာရွိတယ္လို႔ ကြၽန္မထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕ (RSF) က ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၃၇ ျဖင့္ အနီေရာင္အဆင့္၌သာ ရွိေသးသည္။ RSF ၏ အဆိုပါ အညႊန္းကိန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ယခုကဲ့သို႔လည္း သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ “NLD ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိမႈၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ေတြက သူတို႔အေနနဲ႔ အစိုးရ ဒါမွမဟုတ္ တပ္မေတာ္ကို ေ၀ဖန္တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးခံရမွာ ဒါမွမဟုတ္ ေထာင္ခ်ခံရမွာကို ဘယ္ေတာ့မွထပ္ၿပီး ေၾကာက္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ရွင္းေနတာပါပဲ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဂ်ာနယ္လစ္ ၂၀ ေလာက္ တရားစြဲခံရၿပီး အမ်ားအျပားက ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ေအာက္မွာပါ။ အဲဒီပုဒ္မက အြန္လိုင္းအသေရဖ်က္မႈကို ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာပါ။ အာဏာပိုင္ေတြ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ထိခုိက္ေစႏိုင္တဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ဆင္ဆာျဖတ္မႈကို က်င့္သံုးရပါတယ္” ဟု RSF က သံုးသပ္ထားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္သည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.