<

အမ်ားျပည္သူက႑ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

ယေန႔ေခတ္၌ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေရးႀကီးဆံုး ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ျပည္သူ႔က႑ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား မည္သို႔မည္ပံု ရယူမည္နည္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မရွိဘဲ အခြန္မ်ား ေကာက္ခံစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းစိန္ေခၚမႈကို တံု႔ျပန္ရန္ အျပန္အလွန္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အဘက္ဘက္က ပါ၀င္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား တည္ေထာင္မႈမ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္လ်က္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ားျပည္သူက႑ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပမွ ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းအမ်ားစုသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၌ မေအာင္ျမင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေျခအေန မေကာင္းျခင္း ျဖစ္ရသည္။ ၎တို႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားမွာလည္း အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား တိုးတက္မႈထက္စာလွ်င္ ဟန္ျပေျပာင္းလဲျပမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေသာ္လည္း အဂတိ လိုက္စားသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ခိုးယူခံလိုက္ရေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ျပန္လည္ရယူရန္ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိး မရွိၾကေပ။ လူကုန္ကူးမႈကို ရာဇ၀တ္မႈဟု သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ားစုကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ပ်က္ကြက္တတ္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ပို၍အေရးပါေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ငန္းတစ္ခုအား ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးရန္ အားလံုးရႏိုင္သည့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာႀကီးမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း ျပဳတတ္သည္။ တရား႐ံုးမ်ားတည္ ေထာင္ကာ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔ထားေသာ္လည္း တရားေရး ကိစၥမ်ား၌ အျပန္အလွန္ အေပးအယူလုပ္ကာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚၿပီး တရားေရး အဖြဲ႕သည္ အမည္ခံ လြတ္လပ္မႈသာ ရွိေတာ့သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ပို၍ထိေရာက္ေသာ အမ်ားျပည္သူက႑ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဖန္တီးရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးၾကသည္။ ၎တို႔၏ အမ်ားျပည္သူက႑ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အေျခခံက်စြာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္မလာဘဲ ျပည္ပမွ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေရးကိုသာ မ်က္စပစ္လ်က္ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္ အမ်ားျပည္သူက႑ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ရရွိလာေစေရးကို အေလးအနက္ထားပါက ၎တို႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အာ႐ံုစိုက္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ‘ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္း’ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ေမ်ာက္မ်ား အမွန္တကယ္ ၀လင္ေအာင္ စားရျခင္း ရွိ မရွိ သံုးသပ္ရမည္သာျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အရည္အေသြးျမင့္ အမ်ားျပည္သူက႑ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မရွိပါက ျပည္သူမ်ား အတြက္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ေကာက္ခံစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ၎တို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေရးတို႔ကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.