<

အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္

ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ တရားေရးစနစ္သည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းအေပၚ မွ်တစြာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားေရးစနစ္တို႔ ထိေရာက္မႈရွိေရးတို႔အား အာမခံရသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ဆုိင္ရာ အေျခအေနသည္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ အရည္အေသြးႏွင့္ ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ တည္မွီေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမွ်တေသာ ျပစ္ဒဏ္တို႔အား တရားေရးစနစ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ရၿပီး ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မရွိပါက ညီမွ်မႈ၊ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ မွ်တမႈတို႔ မရွိႏုိင္သကဲ့သို႔ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ တည္ျမဲျခင္းလည္း မရွိႏုိင္ေပ။ သို႔ဆိုလွ်င္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ထြန္းကားရန္အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

အဂလိုက္စားမႈႏွင့္ တရာစီရင္ေရးစနစ္တို႔အၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၌ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ တရားစီရင္ေရး စနစ္တစ္ရပ္၌ အဂတိလုိက္စားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔အား ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ ကိုင္တြယ္ရန္ စြမ္းရည္ကို ပ်က္စီးေစၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ၊ လူသားရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ကို က်ဆင္းေစသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးကို ျငင္းဆိုခံရျခင္းျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ တရားစီရင္ေရးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ က႑အားလံုး၌ အဂတိလိုက္စားမႈကို အားေပးျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္ျပားေစသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိျခင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၌ အဂတိလိုက္စားမႈကို သည္းခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအား မက္ေဆ့ခ်္တစ္ရပ္ ထင္ထင္ရွားရွား ေပးေနသကဲ့သို႔ရွိသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ အဂတိလိုက္စားျခင္း က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားေသာ အရာရွိမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္၌ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါက တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ယံုၾကည္ေစရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္ အာမခံခ်က္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ အဂတိကင္းစင္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္သာလွ်င္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္အတန္းကို တိုးတက္ေစျခင္း၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ တရား႐ံုးစာေရးမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းတို႔အား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား တည္ရွိသည့္ေနရာတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မထြန္းကားႏုိင္ေပ။ လူမ်ားစြာတို႔အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း နားမလည္ႏုိင္ၾကေပ။ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တို႔အၾကား ဆက္ႏႊယ္ခ်က္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ထိန္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သင့္သည္။ တရားစီရင္ေရးသည္ အေမွာင္ဖံုးလ်က္ရွိၿပီး အစိုးရက ‘ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲ’ ဟူ၍ ေနတတ္သလို ေနေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ပို၍ပို၍ ႀကီးထြားလာရန္ အလြန္လြယ္ကူသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔အား အဆိုးျမင္သူမ်ား မျဖစ္ဘဲ အေကာင္းျမင္သူမ်ား ျဖစ္ေစေရးသို႔ တြန္းပို႔ရန္ႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ရွိေနေလသလားဟု သံသယပင္ မ၀င္ေအာင္ အာမခံထားႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

September 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.