<

ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈ

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈဟူသည္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္း သို႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢ ကဲ့သို႔ေသာ အင္အားႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ အစိုးရတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုအေပၚ အျပစ္ေပးရန္ က်င့္သံုးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုက ဖယ္ၾကဥ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထီးက်န္တည္ရွိျခင္းကိုလည္း ေခၚဆိုသည္။ အင္အားႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုဟု သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားအေပၚ တည္မီွေနေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ကမၻာႀကီး၏ အခင္းအက်င္းသည္ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အုပ္စုမ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲ၍ေနႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအုပ္စုတစ္စုအား ႏုိင္ငံတကာက ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက တံခါးပိတ္မူ၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မြမ္မာကဒါဖီလက္ထက္ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၿပီး အမ်ဳိးတူ အာရပ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈခံရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။

အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈခံရႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုရွားစစ္တပ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ အက္ခါးဇီးယားႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံအနည္းငယ္မွ်သာ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။  ဆိုက္ပရပ္စ္ကြၽန္း၏ ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဆိုက္ပရပ္စ္သည္လည္း အလားတူ အေနအထားမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ပိုမိုႀကီးမားေသာ အိမ္နီးခ်င္းက ကာကြယ္ပိတ္ဆုိ႔၍ ထားတတ္သည္။

‘အပယ္ခံႏုိင္ငံ’ ကဲ့သို႔ေသာ ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာ သိၾကသည့္ စကားရပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတရားကို မိမိဘာသာ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေရွာင္ဖယ္၍ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုတစ္စုက ဖယ္ၾကဥ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား ရည္ညႊန္းရာ၌ ေခၚဆိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ သံတမန္အရ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ သို႔မဟုတ္  အင္အားႀကီးမားေသာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရ အကာအကြယ္ေပးခံရျခင္းခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖိုရမ္မ်ားအတြင္း စြဲစြဲျမဲျမဲ မညႇာမတာ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံရမႈႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခံရမႈတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမွာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကမ္ပူးခ်ားႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ခမာအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဗီယက္နမ္တို႔၏ ၀င္ေရာက္မႈကို အတည္မျပဳေပးသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးသည္ ကမ္ပူးခ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ခဲ့သည္။ အျခားဥပမာတစ္ရပ္မွာ  ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်သည့္ သုိ႔မဟုတ္ လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ကို ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ က်ဳိတိုသေဘာတူညီခ်က္အား မလိုက္နာသည့္ ကေနဒါႏုိင္ငံသည္ အဆိုပါ ဥပမာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈေၾကာင့္ ခံရေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအနက္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပစၥည္းဥစၥာ မျပည့္စံုသူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈေၾကာင့္ အဆိုးရြားဆံုးဒဏ္ခံရမည့္ သူမ်ားမွာ ေအာက္ဆံုးလႊာမွ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္းThe Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.