<

အေျပာႏွင့္ အလုပ္

အေသးငယ္ဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အႀကီးမားဆံုး ရည္ရြယ္ထားမႈထက္ ပို၍ေကာင္းသည္။

■ ဂြၽန္ေဘာ္႐ို (၁၈၃၇-၁၉၂၁)

အေမရိကန္ အက္ေဆးဆရာ

 

တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာျခင္းႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းတို႔အၾကား အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပားျခားနားသည္ကို လူတိုင္း သိၾကသည္။ မည္သူမဆို “ငါ ဒါကို လုပ္ႏိုင္တယ္” ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာသည့္အတိုင္း အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ၏ေလာ။

လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားကိုတြင္တြင္ ေျပာလွ်င္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္တတ္ၾကသည္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပင္ ျပဳဖြယ္ေဆာင္တာႏွင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ မိမိအလိုရွိရာကို ေျပာျခင္းမွတစ္ဆင့္သြားျခင္းသည္လည္း မိမိ၏ ရည္မွန္းရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွေန၍ ကြဲျပားျခားနားသည္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ မီးပူတိုက္၊ ေစ်း၀ယ္ အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားျဖင့္ မအားလပ္ေအာင္ ရွိျခင္းသာမက အလုပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းထိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈရွိေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသးသည္။ ထုတ္လုပ္မႈရွိေသာ အလုပ္မ်ားဟူသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပို၍ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အလုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

လူမ်ားစြာတို႔သည္ ရည္မွန္းထားေသာ အလုပ္တစ္ခုကို စတင္ကာစ၌ အလြန္အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္တတ္ၾကသည္။ ယင္းကို ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟုလည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည္ဟုလည္းေကာင္း မမွတ္ယူအပ္ေပ။ ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု ထင္ျခင္းသည္ တိုးတက္မႈ၏ ရန္သူျဖစ္ၿပီး က်႐ႈံးမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကထားေနမည့္အစား တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေရွ႕သို႔တိုး၍ တုိး၍ သြားႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိပါက ပ်င္းရိသြားျခင္း၊ စိတ္မပါေတာ့ျခင္း မျဖစ္သင့္ေပ။ အစြမ္းအစရွိသူမ်ားစြာတို႔သည္ ရည္မွန္းထားသည့္ အလုပ္မ်ားစြာတို႔ကို စတင္ၿပီးေနာက္ ပ်င္းရိသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္မပါေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားက ဟန္႔တားျခင္း အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္လိုက္တတ္ၾကသည္။ အလြန္နည္းပါးေသာ သူတို႔သည္သာလွ်င္ အရာရာကို လုပ္ကိုင္သည့္အတိုင္း အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ေရးကသာ ပို၍ အေရးႀကီးၿပီး အၿပီးသတ္အထိ မေရာက္မခ်င္း အျပစ္အနာအဆာ ရွိတတ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲၿပီး အနည္းငယ္သာ အားထုတ္သူမ်ားသည္လည္း ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေ၀းကြာ၍ ေနတတ္ၾကသည္။ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသို႔ သြားမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္မည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားက အျမဲတမ္း ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ယာယီရပ္နားကာ အခ်ိန္ေကာင္းကို ေစာင့္ရတတ္သည္။ အခ်ိန္တန္သည္ႏွင့္ မိမိအလိုရွိရာကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အေျပာသည္ အလုပ္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္တစ္ခုကသာ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနားေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းကို ယခုပင္ စ၍ လွမ္းလိုက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.