<

ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႐ုိးသားမႈ

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို သီးျခားစီခြဲလ်က္ထားရန္ ဆႏၵရွိသူတို႔သည္ ယင္းႏွစ္ရပ္စလံုးကို မည္သည့္အခါမွ် နားလည္လာမည္မဟုတ္ဟု ျပင္သစ္ေတြးေခၚရွင္ ႐ူးဆိုးက ဆိုသည္။ ႏုိင္ငံေရးက်င့္သံုးမႈသည္ ႐ုိးသားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးပါသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၌ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ႐ုိးသား၍ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ မ႐ိုးသားသနည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး သမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ လံုး၀႐ိုးသားမႈ ရွိႏုိင္ပါမည္လားဟူ၍လည္းေကာင္း ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မ႐ိုးသားမႈသည္ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ တစ္မ်ဳိးမွာ မ႐ုိးသားသူတစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ေပၚထြက္လာသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးသည္ မည္သည့္အေျခအေနရပ္တြင္မဆုိ မ႐ုိးသားေသာ ေခါင္းေဆာင္၊ မ႐ုိးသားေသာ သေဘာတရားေရးရာဆရာႏွင့္ မ႐ုိးသားေသာ သံတမန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အျခားတစ္မ်ဳိးမွာ အေလးအနက္မရွိသူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထံုထိုင္းကာ အေပ်ာ္တမ္းဆန္သူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ဳိး၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္း ၎က ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေလာင္းကစားသမားမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္သူမ်ား ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈကို မေကာင္းေသာေနရာ၌ အသံုးျပဳၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ရက္စက္တတ္ၿပီး လူသားဆန္ေသာစိတ္ မရွိဘဲ မိမိအား ေ၀ဖန္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားတတ္ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ျပႆနာရွာသူမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားအား မည္မွ်ထိခိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ၎ကိုယ္တိုင္၏ ဘ၀တိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေနာက္သို႔သာ လိုက္တတ္ၾကသည္။

အျခားအစြန္းေရာက္ေသာပုဂိၢဳလ္ အမ်ဳိးအစားတစ္ရပ္ရွိေသးသည္။ ယင္းမွာ တံုးအေသာ၊ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းေသာ၊ သူရဲေကာင္းဆန္သည့္ စတန္႔မ်ား လုပ္ျပေသာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္လည္း မ႐ုိးသားသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔အား သူေတာ္ စင္ဟုလည္းေကာင္း၊ သူရဲေကာင္းဟုလည္းေကာင္း မွတ္ယူေအာင္ ေနတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္စရာကိစၥ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ အတၳဳပၸတိၱသည္ သူေတာ္စင္တစ္ဦးႏွင့္ တူမည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ သူေတာ္စင္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးသမားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္ အရာမ်ားကို လုပ္ရမည့္သူသာျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ ႐ုိးသားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ မူ၀ါဒသေဘာတရားမ်ားအေပၚ တည္ေဆာက္ထားသည့္ လက္ေတြ႕ဆန္မႈေနာက္သို႔သာ လိုက္ၿပီး အျမဲတမ္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားရွိေသာ္လည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အရာမ်ားကို ထုတ္ေျပာရဲသည့္ သတိၱရွိသည္။

အမွန္တကယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ႐ုိးသားမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ စမ္းသပ္ခ်က္ျဖစ္တတ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာရွိစဥ္ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားကို ေ၀ဖန္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မ႐ုိးသားသူမ်ားကို မဲဆႏၵေပးရာ၌ အျပစ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႐ုိးသားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအတြက္ အခက္ခဲဆံုးစမ္းသပ္ခ်က္တစ္ရပ္သည္ လူႀကိဳက္မမ်ားေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ အဆိုတစ္ရပ္ကို ခုခံကာကြယ္ရမည့္အခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယင္းစမ္းသပ္ခ်က္ကို မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမွ် မၾကံဳလိုပါ။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးခ်ိန္၌ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ႐ုိးသားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးကို လူႀကိဳက္မ်ားမႈႏွင့္ ခ်ိိန္ညိႇတတ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ယင္းႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး သမားအမ်ားစု ႏိုင္ငံေရးအရ မည္မွ်႐ုိးသားသနည္းဟူသည္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်ေန မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

September 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.