<

ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ

ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈဟုလည္းေခၚၿပီး   ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အုပ္စုက ပို၍ပါ၀င္သည့္  ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံအမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ေက်ာင္းမ်ားသာမက အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအထိ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၌မဆို က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံတြင္ လူတိုင္းပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖလွယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို အားေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အုပ္စု၌ အခြင့္အေရးတန္းတူမႈႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းမႈအေပၚ အဓိကထားေသာ္လည္း အုပ္စုေခါင္းေဆာင္က လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေပးဆဲျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳမႈမ်ားအရ ဒီမုိကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံသည္ အထိေရာက္ဆံုး ပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုျမင့္မားေသာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း၊ အုပ္စု၀င္မ်ားထံမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ထည့္၀င္မႈႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ ကိုယ္က်င့္တရား တိုးတက္မႈတု႔ိကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အေျခခံက်ေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာ ရပ္အခ်ဳိ႕မွာ ေခါင္းေဆာင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးစကားကို ဆိုေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား မွ်ေ၀ရန္ အားေပးျခင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ၎တို႔ ပိုမိုပါ၀င္ေနသည္ဟု ခံစားရျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းကို အားေပးခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားကို သုေတသနျပဳသူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔မွာ ႐ိုးသားမႈ၊ အသိဥာဏ္ထက္ျမက္မႈ၊ သတိၱရွိမႈ၊ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိမႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ မွ်တမႈတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အားေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေနာက္လိုက္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈကို ရရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ႐ိုးေျဖာင့္မွန္ကန္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌ အေျခခံၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ မတူျခားနားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေလ့ရွိၿပီး အတိုက္အခံျပဳသည့္အသံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူႀကိဳက္နည္းသည့္ အျမင္မ်ားကို ေပးသူမ်ားအား တိတ္ဆိတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမျပဳပါ။

အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၎တို႔၏ အေတြးမ်ားကို မွ်ေ၀ဖလွယ္ရန္ အားေပးေသာေၾကာင့္  ဒီမုိ္ကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ႏွင့္ ပို၍ ဖန္တီးမႈအားေကာင္းေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း စီမံကိန္းတစ္ရပ္၌ ၎တို႔ ပိုမိုပါ၀င္ရသည္/ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ ခြင့္ရသည္ဟု ခံစားရေစၿပီး ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုဂ႐ုစိုက္လာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ သုေတသနမ်ားအရ ဒီမုိကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္္မႈသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားတို႔က ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကၿပီး အေကာင္းဆံုးနမူနာမ်ားမွာ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္၊ Mayo Clinic ၊ Google ၊ အီဘရာဟင္လင္ကြန္း၊ Amazon.com ၊ ဂင္နီ႐ိုမက္တီႏွင့္ Twitter တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမုိင္းတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္သာ ထိေရာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

September 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.