<

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ

တရားစီရင္ေရးဟူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟု အမည္ခံလ်က္ တရားဥပေဒမ်ားကို ဖြင့္ဆိုက်င့္သံုးသည့္ တရား႐ံုးမ်ား၏ စနစ္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္လည္း ယႏၲရားတစ္ရပ္ကို ေထာက္ပံ့သည္။ အာဏာမ်ားခြဲေ၀မႈ သေဘာတရားအရ တရားစီရင္ေရးသည္ အေထြေထြ သေဘာအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မရွိဘဲ တရားဥပေဒမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္း ဖြင့္ဆိုက်င့္သံုးသည့္ တာ၀န္သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တရားစီရင္ေရးသည္ အျခားတရား႐ံုးမ်ား လိုက္နာရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္သည့္ က်င့္ထံုုးဥပေဒမ်ားကို ျပဳႏုိင္သည္။ တရားစီရင္ေရး၏ တာ၀န္သည္ ဥပေဒမ်ားေအာက္၌ တရားမွ်တမႈကို တန္းတူညီမွ် ရရွိေရးျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးမ်ားစြာတို႔တြင္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲတစ္ရပ္သည္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး အာဏာရွိသည့္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ မူရင္းဥပေဒျပဳမႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းထားမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေၾကာင္း ေတြ႕ရိွိသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ခြင့္ ရွိတတ္သည္။ တရားသူူႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ လူထုတစ္ရပ္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တရား႐ံုး၏ က်မ္းသစၥာအေပၚ သစၥာေစာင့္သိေသာ ဘက္မလုိက္ဘဲ အသိဥာဏ္ ၾကြယ္၀သည့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ခန္႔ထားျခင္းကို သတိႀကီးမားစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ားလက္ခံရန္ျဖစ္ပါက တရား႐ံုးမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈအေပၚ သစၥာရွိျခင္းကို က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးဟူသည့္ စကားရပ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ထဲမွ တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကၿပီး တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈေပးသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ျခံဳငံုေခၚဆိုသည္။ ယင္းတရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၌ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအား ထိန္းသိမ္းသည့္ အျခား၀န္ထမ္းအားလံုးလည္း ပါ၀င္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ထားၿပီး တရားစြဲဆိုေရးအရာရွိ၊ အစိုးရေရွ႕ေန၊ အစိုးရဌာနမ်ားအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းတင္ျပရန္ အစိုးရက ခန္႔ထားေသာအရာရွိ၊ ျပည္သူ႔စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံေရွ႕ေန၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ရဲဌာနႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးေရး အရာရွိကဲ့သို႔ေသာ ျဖည့္စြက္ဥပေဒေရးရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား တစ္ခါတစ္ရံ တရား႐ံုးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တူညီေသာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကပင္ ႀကီးၾကပ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕က ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢလိကဥပေဒေရးရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ တရားစီရင္ေရး၏ တာ၀န္သည္ ဥပေဒမ်ားေအာက္၌ တရားမွ်တမႈကို တန္းတူညီမွ် ရရွိေရးသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈအေပၚ သစၥာရွိျခင္းကို က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

September 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.