<

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အရည္အေသြးမ်ား

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ (Statesman) တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ သံတမန္ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦးဦး ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္၌ ေလးစားေလာက္သည့္ ေရရွည္ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မႈ ရွိသူျဖစ္သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳမူသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ သူသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အဓိကအရည္အေသြး ေလးရပ္ ရွိရသည္။

အေျခခံသေဘာတရားခုိင္မာမႈ – တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ ပလက္ေဖာင္းကို ခိုင္မာေသာ၊ အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ၊ အေျခခံက်ေသာ အမွန္တရားမ်ားေပၚ ၌ တည္ေဆာက္သည္။ ယင္းအမွန္တရားမ်ားသည္ သူ၏ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳထားေသာ အေတြးအေခၚအေပၚ၌ သူ ယံုၾကည္ထားသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ မုန္တိုင္းတို႔၏ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ပုတ္ျခင္းခံရေသာ အိမ္တစ္လံုး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံျပဳမႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ေပၚေပါက္၍ လာမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားသာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ မယိမ္းမယိုင္ဘဲ က်န္ရစ္ျမဲျဖစ္ရသည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏မူ၀ါဒအေသး စိတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားကို ရယူရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားမွာမူ မေျပာင္းမလဲ က်န္ရစ္ျမဲသာျဖစ္သည္။

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာ – စစ္မွန္ေသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္တတ္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ မီးစင္ၾကည့္ကေနသူတစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ လံုး၀မွန္ကန္သည့္ အမွန္တရားမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာသည္ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼတရားကို သိရွိျခင္းအေပၚ၌သာ အေျချပဳသည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ မွားယြင္းေနပါက သူသည္ မွားယြင္းသည္ဟုသာ ႐ိုးရွင္းစြာဆိုၿပီး သူ အင္အားရွိသမွ် အရာရာျဖင့္ အဓမၼတရားကို ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ မွန္ကန္သည္ဟုဆိုပါက ယင္းဓမၼတရားကို ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတို႔အတြက္ အတိုက္အခံ မွန္သမွ်ကို ေက်ာ္လႊားရန္ဆႏၵရွိသူျဖစ္သည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူျဖစ္ၿပီး အာဏာရွိသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အေနျဖင့္ ထိပ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ မလုပ္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို ကိုယ္က်င့္တရားအရ ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ သမာဓိရွိသူျဖစ္ၿပီး အမွန္တရားကိုသာ ေျပာဆို၏။ သူသည္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ရရွိေသာ အာဏာျဖင့္သာ ဦးေဆာင္ၿပီး သူ၏ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသူျဖစ္သည္။

အေျမာ္အျမင္ – တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ သူ၏ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ အေျမာ္အျမင္ရွိသူူျဖစ္သည္။ သူ သည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ေခၚေဆာင္ေပးလိုေသာ ေနရာႏွင့္ ယင္းေနရာသို႔ ေရာက္ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို သိရွိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ေလာက၌ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္ၿပီး ေရတိုသာမက ေရရွည္အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလတစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္သူမဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား ဆက္ခံရမည့္ ေလာကကိုပါ ႐ႈျမင္သူျဖစ္သည္။

အေျမာ္အျမင္အတိုင္းရယူရန္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း – ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ မူ၀ါဒခုိင္မာမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ႏွင့္ အေျမာ္အျမင္တစ္ရပ္ ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျမာ္အျမင္အတုိင္း ရယူရန္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါက မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သမုိင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ သူ၏ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္လိမ့္မည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သူ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ေကာင္းမြန္မႈကို သူ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား ယံုၾကည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည္မွာ မေရရာသည့္ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာတတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္သည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

September 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.