<

သတင္းအတုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ အသံလႊင့္သတင္းမီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းလူမႈမီဒီယာတို႔မွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေစသည့္ တမင္ရည္ရြယ္ကာ အခ်က္အလက္အမွားမ်ားႏွင့္ ျဖားေယာင္းမႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ အ၀ါေရာင္ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ အမ်ဳိးအစား သို႔မဟုတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးပံုစံကို သတင္းအတုမ်ားဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ အခ်က္အလက္အမွားမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိတတ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ ပင္မမီဒီယာမ်ား၌လည္း ျဖန္႔ခ်ိတတ္ေသးသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၊ အုပ္စုတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကို ထိခိုက္ေစရန္ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ ေငြေၾကးအရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္ရေစရန္ တမင္လမ္းလြဲသို႔  ေခၚေဆာင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတင္းအတုမ်ားကို ေရးသားျဖန္႔ခ်ိၾကသည္။ တမင္ရည္ရြယ္လွ်င္ လမ္းလြဲသို႔ ေခၚေဆာင္ကာ ျဖားေယာင္းသည့္ သတင္းအတုမ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ားအား လမ္းလြဲသို႔ ေခၚေဆာင္ရန္ထက္ ရႊင္ျမဴးေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သေရာ္စာ သို႔မဟုတ္ ျပက္လံုးမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။

သတင္းအတုမ်ားကို အမ်ဳိးအစား ခုနစ္မ်ဳိး ခြဲျခားထားေလ့ရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ သေရာ္စာ သို႔မဟုတ္ ျပက္လံုး (ထိခိုက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မပါေသာ္လည္း အ႐ူးလုပ္ရန္ အဓိကထားသည္)၊ မွားယြင္းေသာဆက္ႏႊယ္ခ်က္ (ေခါင္းစီး၊ ႐ုပ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ပံုစာတို႔သည္ တင္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာကို အေထာက္အပံ့မျပဳ)၊ လမ္းလြဲသို႔ ေခၚေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ (အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကို မတရားအမႈ ဆင္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို တလြဲအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္)၊ မွားယြင္းေသာအေၾကာင္းအရာ (အစစ္အမွန္အေၾကာင္းအရာကို မွားယြင္းသည့္ သိုင္း၀ိုုင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖစ္သည္)၊ အေယာင္ေဆာင္အေၾကာင္းအရာ (အစစ္အမွန္သတင္းရင္း ျမစ္မ်ားကို မွားယြင္းေသာ လုပ္ၾကံထားေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္ အေယာင္ေဆာင္ တုပထားသည္)၊ လိုသလိုကစားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ (အခ်က္အလက္အစစ္အမွန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို လိမ္လည္ျဖားေယာင္းရန္ လိုသလုိျပဳျပင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္) ႏွင့္ လုပ္ၾကံထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ (အေၾကာင္းအရာအားလံုးသည္ အမွားမ်ားျဖစ္ၿပီး လိမ္လည္ျဖားေယာင္းရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ေစရန္ တမင္စီစဥ္ထားသည္) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

စာၾကည့္တိုက္မ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IFLA)  သည္ သတင္းအတုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ပံုၾကမ္းေရးဆြဲျပခဲ့သည္။ ယင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ (၁) ရင္းျမစ္ကို စဥ္းစားပါ – ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို နားလည္ရန္၊ (၂) ေခါင္းစီးကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ဖတ္ပါ – သတင္းတစ္ပုဒ္လံုးကို နားလည္ရန္၊ (၃) ေရးသားသူမ်ားကို စစ္ေဆးပါ – ၎တို႔သည္ အစစ္အမွန္လား၊ ယံုၾကည္ရသလားၾကည့္ရန္၊ (၄) အေထာက္အကူယူထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို သံုးသပ္ပါ – ၎တို႔သည္ အဓိကတင္ျပခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစသလား သိရွိရန္၊ (၅) ျဖန္႔ေ၀သည့္ေန႔စဲြကို စစ္ေဆးပါ – သတင္းအေၾကာင္းအရာသည္ ယံုၾကည္ရသလားႏွင့္ Up to Date ျဖစ္သလားၾကည့္ရန္၊ (၆) ျပက္လံုးတစ္ခုလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ပါ – သေရာ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးထားသလား ဆံုးျဖတ္ရန္၊ (၇) မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ပါ – ၎တို႔သည္ မိမိ၏ အကဲျဖတ္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသလားဟူသည္ကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ (၈) ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေမးျမန္းပါ – အသိၾကြယ္၀သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယေန႔ေခတ္၌ အထူးသျဖင့္ အြန္လိုုင္းလူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သတင္းအတုမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေနၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာသတင္းအတုမ်ားသည္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအတုမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.