<

တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈမရွိလွ်င္ အစိုးရေကာင္းမျဖစ္ႏုိင္

လူအမ်ားၾကားတြင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ခြင့္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ခံရသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရတစ္ပိုင္း အစိုးရဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ထပ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္တို႔တြင္ ႀကီးမားေသာအဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ စိတ္ပ်က္စရာအေျခအေနမ်ား ပိုမိုၾကံဳခဲ့ရသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ လူအမ်ားအၾကား ထင္ေပၚခဲ့သည့္ပုဒ္မ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ အေပၚေ၀ဖန္မႈမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ အဓိကအသံုးျပဳသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ျမင္ခဲ့ရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစဲြခဲ့ရေသာအမႈ အေရအတြက္ ၁၁ ခုသာရွိၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဥပေဒမျပင္ဆင္ရေသးခင္ တရားစဲဲြခံရေသာအမႈ ၉၀ မႈႏွင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ၄၃ မႈတို႔ ရွိခဲ့သည္အထိ မ်ားျပားေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ယင္းထဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရား စဲြဆိုမႈမွာ ၁၉ မႈႏွင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ သတင္းသမား ၂၇ ဦးအထိ ရွိေနသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ လူထုေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ အရပ္သားအစိုးရအတြက္ ေထာက္ျပစရာျဖစ္ေနသည္။ လူထု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္သံမ်ားေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ အာမခံရႏုိင္သည့္ အခ်က္အပါအ၀င္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏွင့္ ၁၂၄(က)ကဲ့သုိ႔ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ျပန္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ေအာက္၌ရွိေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္စသည့္ ဒီမိုကေရစီ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

အစိုးရအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေ၀ဖန္မႈ ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈဆုိသည့္အျမင္မ်ားၾကားတြင္ အျငင္းပြားစရာမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစျခင္းႏွင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္  တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ အပိုင္းတို႔တြင္ အျပန္အလွန္ ၀ိ၀ါဒကဲြစရာမ်ားရွိလာသည္။ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈကို လိုလားျခင္းေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္လုိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက အဓိကေတာင္းဆုိေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ တာ၀န္ယူမႈပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔လိုလားေသာ စနစ္တစ္ခုအတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ အစိုးရသည္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံရန္ လိုအပ္သည္။

ျပည္သူတို႔ဘက္မွ မဟုတ္မမွန္ ေ၀ဖန္သည့္အခါျဖစ္ေစ၊ အစိုးရတစ္ရပ္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အေပၚ တိုက္ခိုက္သည္ဟု ယူဆေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔အသံုးျပဳလိုေသာ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုသံုးစဲြသကဲ့သို႔ပင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ဒီမုိကေရစီ၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ရပ္တည္မႈ ရွိ၊မရွိ ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚ သက္ေသျပႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အာဏာရွိသူႏွင့္ ျပည္သူအၾကား မမွ်တမႈမွ ပဋိပကၡမ်ားအထိ ျပႆနာႀကီးထြားလာေပလိမ့္မည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ အစိုးရယႏၲရားကို လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ လူထုအတြက္ အစိုးရေကာင္းျဖစ္ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ Good Governance အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းတစ္ရပ္တြင္  ရွိထုိက္ေသာ၊ လုိက္နာထုိက္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါက လူထုဘက္တြင္ မရွိေသာအစုိးရ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစုိးရဆုိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေ၀ဖန္ထိုးႏွက္ခံရမည္မွာ မလဲြေပ။  အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းျခင္း၊ ဆုိးျခင္းကုိ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ Rule of Law ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ Transparency ႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ Accountability တုိ႔ျဖင့္ အကဲျဖတ္ႏုိင္သည္။ ၎အခ်က္တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အေရးပါေသာ ေဒါက္တုိင္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီအစုိးရဟု သတ္မွတ္လုိလွ်င္ ယင္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳ၍မရဘဲ သီလေစာင့္သကဲ့သုိ႔ က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းေသာအစုိးရကုိသာမက ႐ုိးသားေသာအစုိးရကုိလည္း လုိလားၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မိမိတုိ႔လုိလားေသာအစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းအျပင္ ၀န္းရံျခင္း၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းသည္လည္း တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ခံယူၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈအေပၚ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ္ရပ္တြင္ ယင္းအခြင့္အေရးကုိ ျပည္သူက အျပည့္အ၀ေတာင္းဆုိၾကေပလိမ့္မည္။ အဘက္ဘက္မွနိမ့္က်ေနေသာ ႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ဥပေဒမ်ား စီးပြားေရးအရ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔ကုိ ထိခုိက္နစ္နာမည္ဆုိလွ်င္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံသင့္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေ၀ဖန္ထိုးႏွက္လာမႈမ်ားအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ အကဲဆတ္မည္ဆုိပါက မိမိတို႔၏ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ အစိုးရေကာင္းတို႔၏ က်င့္၀တ္ စံေပတံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ကာ  အစိုးရဆိုး မျဖစ္ေစေရးအတြက္  တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈကို အေလးထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

August 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.