<

ျငင္းမွာလား၊ ညိႇမွာလား

မည္သည့္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းသူ တစ္ဦးအတြက္မဆို အေရးတႀကီး စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး၏ အတိုင္းအတာ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း သြားမည္လား၊ တစ္ဖက္သားအား မိမိအလိုရွိရာသို႔ ဆြဲေဆာင္ သြတ္သြင္းမည္လား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဘက္အသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔အျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ထားျမဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေနအထားကို တိုးတက္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းမႈ တစ္ခုရေအာင္ အျခား႐ႈေထာင့္မ်ားမွေန၍ ေလ့လာရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ဖြင့္ထားၾကရသည္။ အမွန္တကယ္၌ ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္တြင္ ေအာင္ႏုိင္သူေရာ ႐ႈံးနိမ့္သူပါ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

အျခားတစ္ဖက္၌လည္း ျငင္းခံုမႈမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ မိမိတုိ႔၏ အေနအထားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္၏ အေနအထားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္တို႔အတြက္ ဘက္အသီးသီးတို႔သည္ ပဋိပကၡဆန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ကို ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျငင္းခံုမႈျဖစ္ႏုိင္သည္။ အမွန္တကယ္၌ ျငင္းခံုမႈဟူသည္အား ဘက္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ နည္းလမ္းမ်ားအရ ျငင္းခံုျခင္းကို ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းဟုပင္ ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျငင္းခံုမႈသည္ အက်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာ ထပ္မံျဖစ္ေပၚေသာ ရလဒ္ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈသာ ျဖစ္သည္။

အႏွစ္သာရအရ ကြဲျပားျခားနားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေသာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းျခင္းဟူ၍ ကြဲျပားျခားနား၍ သြားသည္။ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းသူ အမ်ားစုက ၎တို႔အေနျဖင့္ win-win ဟုေခၚေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိသည့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ဳိးကိုသာ ဦးစားေပးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ အစီအစဥ္အမ်ားစု၌ ေဆြးေႏြးမႈထက္ ျငင္းခံုမႈမ်ားကိုသာ အေတြ႕ရမ်ားေန၏။ ပံုေသ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္အတြက္ ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ ခ်ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ရွိႏွင့္ေနသည္။ အျခားဘက္မ်ားက ေျပာၾကားသည္မ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္သည့္ အေနအထားအတိုင္းသာ ရွိေနသည္။ ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အလြန္အက်ဴး တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေျပာျခင္းႏွင့္ အလိုရွိရာ အခ်က္မ်ားကိုသာ ေကာက္ႏုတ္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔အားျဖင့္ အတင္းဆြဲညိႇရန္သာ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေဆြးေႏြးမည္လား ျငင္းခံုမည္လား၊ မိမိတို႔ အမွန္တကယ္ ရယူရန္လိုလားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ ညိႇယူသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိး ဟုတ္ပါ၏လား။ တိုးတက္သည့္ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ေနသည့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရး ပံုစံအား မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သြားေနသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈတစ္ရပ္ကို ဟန္ျပ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလား သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ တိုးတက္ေသာ ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာေရးကို ေရွး႐ႈသလားဟူသည္က ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ အမ်ဳိးအစားကို ျပ႒ာန္းေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းျခင္းလား၊ ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္ေသာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းျခင္းလား ဟူသည္ကိုၾကည့္၍ ရလဒ္ကို လိုလားေသာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ ဟုတ္ မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.