<

ရခုိင္အေရးႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရဲစခန္းမ်ားအား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၀င္ေရာက္ စီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈမွ စတင္ခဲ့သည့္ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ႏွင့္ တပ္စခန္းတစ္ခုကုိ တုိက္ခုိက္လာမႈသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိပါ အႀကီးအက်ယ္ ဂယက္႐ုိက္ေစခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ကုိဖီအာနန္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္က ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည့္ ေနာက္ေန႔တြင္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ား၏အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားလည္း အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာတြင္မူ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ဒုကၡမ်ားထက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔တိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံကုိသာ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘဂၤါလီအေရး အာဂ်င္ဒါမ်ား ႏွင့္ မီဒီယာအားကုိ အသုံးျပဳကာ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္အေရးတြင္ ျမန္မာအေပၚ ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိလည္း ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္တရား႐ုံးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္အထိ အားထုတ္မႈမ်ားရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ကပင္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာရာဇ ၀တ္တရား႐ုံး ICC သုိ႔ ပုိ႔ရန္ အာဆီယံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ICC အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ ICC သုိ႔ ပုိ႔ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္အေပၚ လုံေလာက္သည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ဳိးမျပဘဲ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ဘဂၤါလီအေရးကုိသာ ဦးစားေပး ႀကိဳးစား ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္မွာ ျမန္မာ့အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္စရာပင္ ျဖစ္ေနသည္။

ရခိုင္အေရးမွာ မ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲက်ပ္တည္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းျခင္းရာမွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ဖဲ့ထုတ္လုိသည့္ အာဂ်င္ဒါတစ္ရပ္အျဖစ္ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား သတ္မွတ္မႈမ်ားအတြက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကုိ တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအရပင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီအေရးကုိအေၾကာင္းျပဳကာ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးလာေစႏုိင္သည္အထိ  ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာကုိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ မတူညီေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ယခုအခ်ိန္ထိ ခံစားေနၾကရသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးအပါအ၀င္ က႑အသီးသီးတြင္ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ရန္ ယင္းေဒသမ်ား၌ အေတာ္ပင္အခ်ိန္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ လူ႔အသုိက္အ၀န္းမ်ားအတြင္း က်န္ရွိခဲ့သည့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ကုစားႏုိင္ရန္ မ်ားစြာအခ်ိန္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ျပည္သူလူထုအသက္ အုိုးအိမ္စည္းစိမ္ လုံျခံဳမႈရွိေစေရးအတြက္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံရမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရွိေနေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အေျခအေနတုိ႔အတြက္ အမွားယြင္းမခံဘဲ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.