<

ျပန္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယာဥ္ရပ္နား ကန္႔သတ္ဇုန္ရွစ္ဇုန္၌ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အငွားခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမွ တစ္ဖန္ေျပာင္းလဲကာ  ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါေခၚၿပီးေနာက္ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ားကုိ  ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၌ တစ္နာရီ က်ပ္၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ စည္ပင္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေကာက္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္မႈမွာ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ လူထုအတြက္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းအတြက္မူ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္နားခ တရားမ၀င္ေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေနရာ စည္ပင္က ဘ႑ာေငြရွာ၍ ၿမိဳ႕ခံလူထုအတြက္ စနစ္က်ေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ဆုိပါက ေကာင္းမြန္သည့္ ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ထံမွ အခြန္ရယူၿပီး မွန္ကန္မွ်တေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ မေပးႏုိင္လွ်င္ ေ၀ဖန္ခံရေပလိမ့္မည္။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ဧၿပီ ၂ ရက္မွစတင္၍ ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ယခင္ထက္အနိမ့္ဆုံး ၁၃ ဆခန္႔တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံစဥ္အခါကလည္း လူအမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈပုိင္းမ်ား အားနည္းခ်က္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ အေ၀ဖန္ခံရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခင္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘီးခြန္က်ပ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္သာေပးေဆာင္ရေသာ ၁၃၀၀ စီစီကားမ်ားမွာ ယခုအခါ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘီးခြန္က်ပ္ ၅၄၇၅၀ သုိ႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၆၀၀ စီစီႏွင့္ ေအာက္ယာဥ္မ်ားမွာ ဘီးခြန္တစ္ရက္ က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၃၆၅၀၀ က်သင့္ၿပီး ၄၃၀၀ စီစီႏွင့္အထက္ယာဥ္မ်ား၏ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ လည္း က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ သုိ႔ တုိးျမႇင့္ေပးေဆာင္ၾကရသည္။ ထုိသုိ႔အခြန္မ်ား အဆမတန္ တုိးျမႇင့္လုိက္ခ်ိန္တြင္ ပုိမုိရရွိသြားေသာ အခြန္ေငြေၾကးမ်ားကုိ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈပုိင္းတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟူသည့္ အစုိးရ၏၀န္ေဆာင္မႈပုိင္းမ်ား အာမခံခ်က္ျဖင့္ ခ်ျပႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမ်ားလြန္စြာဆုိးရြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မွ်တေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ား တုိးတက္မႈ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားတြင္ အစုိးရမွလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားစြာ ရွိသည္။ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအသီးသီးအတြက္ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ ဒီမုိကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ဟူသည္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံေပးရသည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားက အျမတ္အစြန္းမရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ျပည္သူကအခြန္ထမ္း၍ အစုိးရကေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြျဖင့္ ယင္းက႑မ်ား တုိးတက္ျမင့္မားရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ တာ၀န္မ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္မဲေပးျခင္း၊ ဥပေဒကုိ လုိက္နာရျခင္းအျပင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းသည္လည္း အဓိကတာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၀င္ေငြနည္းပါးေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အခြင့္အေရးေပးသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးညီမွ်ေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ႀကီးထြားေစရန္လည္းေကာင္း ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္အတြက္ ဘ႑ာေငြစုေဆာင္းရန္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမူ၀ါဒသည္ အေရးႀကီးသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပည္သူထံမွ အခြန္ဘ႑ာရွာၿပီးလွ်င္ ျပည္သူထံသုိ႔ ညီမွ်သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းကုိ မလြဲမေသြျပန္ေပးရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူက က႑အသီးသီးမွ အခြန္အတုတ္မ်ားေပးေနရၿပီး လူေနမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာမႈရွိေအာင္ အစုိးရက ျပန္လည္ဖန္တီးမေပးႏုိင္လွ်င္ အခြန္မ်ားအေဟာသိကံ ျဖစ္သြားသည္ဟု ယူဆ၍ မွ်တမႈမရွိဟုဆုိကာ ျပစ္တင္ခံရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မွ်တသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္စည္းၾကပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္အတူ လူထုကုိ မိမိတုိ႔ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေပးရမည့္ ၀တၱရားမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

August 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.