<

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္မႈက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို အႏၲရာယ္ေပးေနၿပီ

လူတစ္ဦးခ်င္း မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းသည္လည္း ငါးႏွစ္တာအတြင္း ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ စင္ကာပူၿပီးလွ်င္ အင္တာနက္ျမန္ဆန္မႈႏႈန္း ဒုတိယလုိက္သည္အထိ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ လူမႈကြန္ရက္ Facebook ၊ Google ၊ Youtube စသည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စား မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းသည္လည္း တိုးတက္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ နည္းပညာေခတ္တြင္ လိုအပ္ခ်က္ အသီးသီးအတြက္ ယင္းသုိ႔ေသာ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာမႈကို အားေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကိုလည္း သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ သံုးစြဲမႈျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ လူ႕အသိုက္အ၀န္းအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္မႈ (Cyber Bullying) ႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ား လႈ႔ံေဆာ္မႈ (Hate Speech)တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာျပႆနာရပ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ရင္ဆုိင္လာၾကရသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူ႕အသိုက္အ၀န္းတြင္ Facebook ၏ အခန္းက႑ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္အတူ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ Cyber Bullying ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္မႈသည္ တစ္စတစ္စ ဆိုးရြားစြာ ၾကံဳေတြ႕ ခံစားလာခဲ့ၾကရသည္။  လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္းလုိက္ျဖစ္ေစ ယင္းသုိ႔ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္ခံရမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ အေျခအေနသုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မရွိ၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈမရွိ၊ မွန္ျခင္းမွားျခင္း ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ႏုိင္မႈႏွင့္ အာမခံခ်က္ မရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းျဖင့္ Cyber အႏုိင္က်င့္ တုိက္ခိုက္မႈကို လြယ္လင့္တကူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်ဳိးႏွိမ္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏွိမ့္ခ် တုိက္ခိုက္ျခင္းတုိ႔ကို လြယ္လင့္တကူ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရေနျခင္းသည္ ယင္းသုိ႔ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အမွန္တရားဟုပင္ တလဲြမွတ္ယူသည့္ ပံုစံေတြ႕ေနရသည္မွာ လူ႕အသိုက္အ၀န္းအတြက္  အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည္။ ျပႆနာတစ္ရပ္၊ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ တိုက္ခုိက္မႈၾကံဳေတြ႕လာရသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ သားေကာင္ျဖစ္ရသူမ်ား အေနျဖင့္ သည္းခံျခင္း၊ ျပႆနာ မရွည္လိုျခင္း၊ ေမတၱာထား၍ မသိက်ဳိးကြၽန္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေလ့ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ၎တုိ႔၏ လုပ္ရပ္ မွန္ကန္သေယာင္၊ ၎တို႔၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ဟု ယူဆကာ လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်ခြင့္ ရသြားေစသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစျပန္သည္။ ပညာေရးနိမ့္က်မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ပ်က္ယြင္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ယခုကဲ့သုိ႔ Cyber ၿခိမ္းေျခာက္ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာရသည္ဟု သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ကင္းမဲ့ကာ မိမိတို႔ မႀကိဳက္သူ၊ မႏွစ္သက္သူအေပၚ အပုပ္ခ်ေစာ္ကားမႈ၊ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ ညစ္ညမ္းစကားမ်ားျဖင့္ ထိုးႏွက္မႈ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရပ္တည္မႈကို ပ်က္ျပားေအာင္ ခ်ဳိးႏွိမ္မႈတို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ျမင္ေနရျခင္းမွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းသည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳေနၾကေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ ယင္း၏အက်ဳိးအျပစ္ကို သိရွိနားလည္ေစရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ဳိးကို ကိုယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရန္ ထိန္းသိမ္းေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ခြင့္လႊတ္သည္းခံတတ္သည့္ အေလ့အထအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ၀ိုင္း၀န္းျပစ္တင္ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ တာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက လူမႈကြန္ရက္ကို တလြဲအသံုးျပဳကာ အႏုိင္က်င့္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၊ တစ္ဖက္သတ္ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္အသာစီးရယူမႈ မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေမတၱာမဲ့သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏုိင္ကာ နည္းပညာတိုးတက္မႈ၏ ေကာင္းမြန္ေသာအက်ဳိးဆက္ကို ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

August 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.