<

အဂတိႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈ

လက္ရွိအေျခအေနအရ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သမၼတက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို ဦးစားေပးကိုင္တြယ္ကာ ဧၿပီလမွစ၍  ႏုိင္ငံေရးအရ နည္းဗ်ဴဟာအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ က်န္းမာေရးအရဟုဆုိကာ ဦးထင္ေက်ာ္၏ေနရာတြင္ ဦး၀င္းျမင့္ကို သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ေပးၿပီး NLD အစိုးရအေပၚ အဘက္ဘက္မွ က်ေရာက္ေနသည့္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအေပၚ တု႔ံျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျပာင္းအလဲကို စတင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအေရးကိုၾကည့္လွ်င္ လားဟူႏွင့္ မြန္အဖဲြ႕ႏွစ္ဖဲြ႕ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္တြင္ ေနာက္ထပ္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား NCA လက္မွတ္ထုိးရန္ မေရရာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္သည္္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ပို၍ ရွည္ၾကာႏုိင္သည္ဟု ျမင္လာၾကသည္။ စီးပြားေရးပိုင္းတြင္လည္း တုိင္းျပည္၏ အေျခအေနမွာ စံခ်ိန္တင္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ကာ ၿပိဳလဲမသြားရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

ထုိ႔အျပင္ သမၼတ တာ၀န္ယူကိုင္တြယ္ေနသည္ဟုဆုိရမည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး အေျခအေနကိုၾကည့္ရင္လည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္နည္း။ သမၼတသည္ ၎၏ ေျပာၾကားထားမႈမ်ားအတုိင္း အဂတိကို ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည့္အေပၚ လူထု၏ သံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈကို ခံေနရသည္။ သမၼတဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ မတ္လ ၂၈ ရက္က ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ သံုးခုႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွစ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားၿပီး ယင္းရွစ္ခ်က္ထဲတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအရာထမ္းတြင္ အျမင့္ဆံုးရာထူးျဖစ္သည့္ FDA ညႊန္ခ်ဳပ္တစ္ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈျဖစ္စဥ္မွလဲြ၍ က်န္ႏုိင္ငံေရး အာဏာရယူထားသူအခ်ဳိ႕၊ ေ၀ဖန္ခံရသည့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဂတိျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေရးယူမႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသးသည့္အေပၚ လူထု၏ ေမးခြန္းထုတ္မႈခံခဲ့ရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ အပါအ၀င္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ျဖင့္ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း တိုင္ၾကားခံခဲ့ရေသာ္လည္း တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈမရွိဟု အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တြင္အျပစ္မရွိဟု ေျပာဆုိျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္က ျပည္သူသို႔ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ လူအမ်ားအၾကား ဒိြဟျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္းသာမႈႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ပါတီႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ ဘက္လုိက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည့္အေပၚ ယံုၾကည္ေပးႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလာေစခဲ့သည္။  ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အဂတိႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိဆုိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္လာၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြး သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ေသာ အမႈမ်ဳိးတြင္ အဂတိ ရွိ၊ မရွိ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပႏုိင္မႈအေပၚ  လူထုကအား မလို အားမရျဖစ္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ အဂတိလိုက္စားမႈဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္း (Corruption Perception Index ) တြင္ တိုးတက္မႈရွိလာၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အညႊန္းကိန္းအရ ႏုိင္ငံ ၁၈၀ တြင္ အဆင့္ ၁၃၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအေျခအေနမွာ စိုးရိမ္စရာ အညႊန္းကိန္းအေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဂတိကို ျပတ္ျပတ္သားသားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ မည္သို႔မွ်ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို စိတ္ပ်က္ေစၿပီး တုိင္းျပည္တြင္ရွိေနေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေစသည္။  အဂတိလိုက္စားမႈကို ဥပေဒအရ ေဘာင္၀င္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ မမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးခ်ကာ အဂတိလိုက္စားျခင္းတို႔ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာကာကြယ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကို ခိုင္မာေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လူထုဘ၀ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ျငင္းမရႏုိင္ေပ။

အဂတိလိုက္စားမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လွ်င္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္လည္း ျဖစ္မလာႏုိင္သည့္အျပင္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား အခ်ဳိးအစား မညီမွ်မႈ ႏွင့္ အတူ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ယြင္းျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ လူထုကို ေပးထားေသာကတိႏွင့္ ေျပာထားေသာ စကားမ်ားအတုိင္း အဂတိႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.