<

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ

စီးပြားေရးတစ္ရပ္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံ၌ပင္လွ်င္ အလုပ္လက္မဲ့ အေရအတြက္ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းက ယင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ စီးပြားေရးမ်ားစြာတို႔ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈက ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ဖန္တီးပံုအား ယခုကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀င္ေငြမဲ့ျခင္း – အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈက ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း ျဖစ္ေစပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိသာဆံုးမွာ ၀င္ေငြမဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္မရွိေသာေၾကာင့္ ၀င္ေငြမရွိျခင္းႏွင့္အတူ မိသားစုမ်ားစြာတို႔သည္ ဘ၀ေနထုိင္မႈ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ၀င္ေငြလုံေလာက္စြာမရွိဘဲ ေနထိုင္ေနရသည္။ ေငြရေပါက္ရလမ္းအား ရွာေဖြႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အခါ ေငြေခ်းရျခင္း၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားထဲမွ အသံုးျပဳရျခင္းမွသည္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္းဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈသံသရာ ဆက္လက္တည္တံ့ေစျခင္း – အနာဂတ္၌ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစသည့္ လက္ရွိလူငယ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္းႏွင့္အတူ အဆိုပါ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးသည္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားေပၚသို႔ ပို၍ေလးလံစြာ က်ေရာက္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈက လူအသီးသီးတို႔အား မ်ဳိးဆက္အဆက္ဆက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သံသရာအတြင္း၌သာ ဆက္လက္ တည္တံ့ေနေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေစျခင္း – အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျမင့္တက္မႈဆီသို႔လည္း ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ား ပို၍ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္။ လူအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ မိသားစုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ၀င္ေငြရွာေဖြႏုိင္မႈ မရွိေတာ့သည့္အခါ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ အၾကမ္းဖက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေတာ့သည္။

ေရရွည္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ – လူအသီးသီးတို႔သည္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သည္ႏွင့္ ေရရွည္အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္တက္၍လာသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ ရပ္ကြက္မ်ား၌ ေနထုိင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာရပ္မ်ားက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစသည္။ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရရွိရန္ လုိအပ္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတေသာေနရာမ်ား၌ ေနထိုင္ရသူတို႔သည္ အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ အိမ္ရာ၊ မျပည့္စံုေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ ထိေတြ႕ရသည္။ ယင္းရလဒ္မ်ားက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ တစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အလမ္းအား ပို၍နည္းသြားေစသည္။

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းအား ေလ်ာ့နည္းသြားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သံသရာစက္၀န္းအား ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရး အရည္အေသြး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားလံုးကို ေက်ာင္း၌ရွိစဥ္ကပင္ ေကာင္းစြာသင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးေရးတို႔အေပၚ၌ အဓိကထားသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.