<

မက္ခ႐ို စီးပြားေရးပညာ

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာသည္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုး$ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို အဓိကထားသည္။ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုး၏ လုပ္ေဆာင္ပံုကို ေလ့လာသည့္ ေဘာဂေဗဒနယ္ပယ္တစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာသည္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၊ ကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးယူနစ္တစ္ခုခ်င္းအေပၚ အဓိကထားသည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာသည္ ယင္းႏွင့္မတူဘဲ ႏိုင္ငံ၏၀င္ေငြ၊ စုစုေပါင္း စုေဆာင္းထားမႈ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စုစုေပါင္း အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ၊ စုစုေပါင္း၀ယ္လိုအား၊ စုစုေပါင္းေရာင္းလိုအားႏွင့္ အေထြေထြေစ်းႏႈန္းအဆင့္ အစရွိသည့္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္လံုးကို ကိုင္တြယ္သည္။

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးစနစ္၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာက စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္၀င္ေငြအဆင့္အတန္းႏွင့္ အသားတင္၀ယ္လိုအားႏွင့္ အသားတင္ေရာင္းလိုအားအေပၚ အေျခခံလ်က္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈအား ဆံုးျဖတ္ပံု အစရွိသည္တို႔ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဂ်ီဒီပီအဆင့္ ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္မႈအဆင့္ ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာက အေထာက္အကူျပဳသည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး ပညာသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈကို ဆံုးျဖတ္သည့္ တြန္းအားမ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို နားလည္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈကို အျမင့္ဆံုး ရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယင္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အခ်က္ျပမႈမ်ား ရရွိေစႏိုင္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ အတက္အက်ျဖစ္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔သည္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာကို ပို၍ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်မႈတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မူ၀ါဒေရးရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ညႊန္ျပႏိုင္သည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး ပညာသည္ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ မွ်ေျခအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ရွင္းျပႏိုင္သည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာသည္ ေငြေပးေျခမႈဆိုင္ရာ မွ်ေျခ၌ လိုေငြျပျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး ကိုင္တြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ညႊန္ျပႏိုင္သည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ေပါမ်ားမႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈ အစရွိေသာ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည္။

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးပညာက ကိုင္တြယ္ရမည့္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ျပႆနာအခ်ဳိ႕မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ေပါမ်ားျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေျခမႈမွ်ေျခဆိုင္ရာ ျပႆနာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးတစ္ရပ္သည္ အလုပ္လက္မဲ့ ပေပ်ာက္ေရး၊ စီးပြားေရးတည္ ၿငိမ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အခါ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးျပႆနာမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ျဖစ္၍လာျပန္သည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္သည့္အခါ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းျပႆနာ ေပၚလာသည္။ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အခါ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျပႆနာျဖစ္လာသည္။ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ကို လံုေလာက္ေအာင္ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတန္႔သြားျခင္းျပႆနာ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းျပႆနာအားလံုးတို႔သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ယ္လိုအားနည္းလြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မ်ားလြန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာသည္ ၀ယ္လိုအားနည္းလြန္းျခင္းမွေန၍ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၀ယ္လိုအားမ်ားလြန္းျခင္းမွေန၍ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအားပို၍ေကာင္းစြာနား လည္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသား အပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

August 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.