<

ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းျခင္း

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကစားမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ ေငြေၾကးတစ္ရပ္၏ ႐ုတ္တရက္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈကို ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းဟု ဆိုၾကသည္။ ယင္းအက်ပ္အတည္းသည္ ရည္ညႊန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားစြာတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။ ယင္းကို ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအား ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ကို လမ္းဖြင့္ေပးမည့္အစား ေစ်းကြက္ကို ပ်က္ျပားေစသည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္မႈတို႔အားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၌ ဗဟိုဘဏ္၏ မူ၀ါဒမ်ားမွသည္ ေစ်းကစားျခင္းသက္သက္အထိ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္လည္း ခက္ခဲတတ္သည္။ အတိတ္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ျပင္ပ၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာျခင္းႏွင့္အညီ ရည္ညႊန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ကန္႔သတ္ထားမႈအား ထိန္းထားရန္ ဗဟိုဘဏ္က ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက ဂ်ာမနီ၏ သံုးဆျဖစ္သည့္အခါ ရွဲဒိုးအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၿဗိတိန္ေပါင္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအား ကာကြယ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟူ၍ အေလာင္းအစား လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဆိုးေရာ့စ္၏ တြက္ကိန္း မွန္ကန္ခဲ့ၿပီး ေပါင္ေငြ ထိုးဆင္းသြားကာ ၎အေနျဖင့္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ရည္ညႊန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ပံုေသထားရွိမႈ မရွိသည့္အခါ၌ပင္လွ်င္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားအတြင္း မ,တည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ထိန္းထားရန္အတြက္ ၎ေငြေၾကး၏ တန္ဖိုးကို ေထာက္ကန္ထားႏုိင္ေရး ဗဟိုဘဏ္၏ ဆႏၵေၾကာင့္လည္း ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ပြင့္သစ္စေစ်းကြက္မ်ားသည္ အရင္းအႏွီးမ်ား စီးထြက္သြားမႈကို ၾကံဳေတြ႕ရၿပီး ၎တို႔၏ေငြေၾကးအေနျဖင့္ တန္ဖိုးထိုးက်သြားမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ ဗဟိုဘဏ္မ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အတိုးႏႈန္း ပို၍ျမင့္မားလာျခင္းက စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈႏွင့္ အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးတက္မႈ ပိုမိုေႏွးေကြးသြားျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။

အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ၀ယ္လိုအားကို လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ၎တို႔၏ေငြေၾကးကို တမင္ႏွိမ့္ခ်လုိက္ျခင္းအား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားလိုၾကသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေက်ာ္ၾကားဆံုးဥပမာမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ရည္ညႊန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီလ်က္ ထိန္းထားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ အရန္ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး အလြန္မ်ားျပားစြာ ရွိေသာေၾကာင့္ ရည္ညႊန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္အခါမွ် ဒုကၡမေတြ႕ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ ေစ်းကြက္၏ အျခားနယ္ပယ္မ်ား၌ ဟန္ခ်က္ပ်က္ယြင္းမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

မည္သည့္အခါတြင္မဆို ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ကို ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားစြာတို႔ အပါအ၀င္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္အား ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္ကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းရန္သည္ ပထမအဆင့္မွာပင္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္မ်ားက ေစ်းကြက္ကို တိုက္ရမည့္ ရည္ညႊန္းေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ကန္႔သတ္ထားမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ေစ်းကြက္က အျမဲတမ္း ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္သည္ဟူသည့္အခ်က္အား ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာျခင္းက ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းကို ေရွာင္ရွားမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္အား ခံတုိက္ရန္အတြက္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေစ်းကစားသူမ်ား လက္မွေန၍ သူ၏ေငြေၾကးကို ကာကြယ္ရန္ ေငြေၾကးဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီလ်က္ သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ခဲ့သည္။

ဗဟိုဘဏ္မ်ားသည္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔လာေသာ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ကို ကာကြယ္ရန္ လံုး၀လိုအပ္မႈ မရွိမခ်င္း ေစ်းကြက္ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ကုန္သြယ္ျခင္း အက်ံဳး၀င္ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း ျပဳသင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပြင့္သစ္စေစ်းကြက္ စီးပြားေရးမ်ားသည္ ေငြေၾကးမ်ားစီးထြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွာင္လႊဲ၍မရႏုိင္ျခင္းကို လက္ခံႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ဆက္ထိန္းထားႏုိင္ရန္ ေငြေၾကးသန္းႏွင့္ ခ်ီကုန္က်မည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္မႈျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္အစား ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္။ ယင္းသည္ ပို႔ကုန္ျမင့္တက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး တိုးတက္ေရးတို႔ကိုပင္လွ်င္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအား ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးရွာေဖြႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.