<

ရာဇ၀တ္မႈေဗဒႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း

တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ေလ့လာျခင္းအား ရာဇ၀တ္မႈေဗဒဟု ေခၚသည္။ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး၌ အလုပ္လုပ္မည့္ လူတစ္ဦးသည္ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘြဲ႕တစ္ခု ရရွိထားသင့္သည္။ အမွန္တကယ္၌ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒသည္ လူမႈေဗဒ ဘာသာခြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး သမုိင္းေၾကာင္း ရွည္လ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သိပံၸနည္းက် စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီကမွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒပညာရွင္သည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတိုင္းတာက်ယ္၀န္းလွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ႐ႈျမင္ရသည္။ ၎တို႔သည္ ရာဇ၀တ္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုသာမက လူမႈေရးဆုိင္ရာ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာရသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒပညာရွင္သည္ စံလြဲေနေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြးႏိုင္သမွ် ႐ႈေထာင့္တိုင္းကို ႐ႈျမင္ရသည္။ ယင္းတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတို႔ က်ဴးလြန္သူတို႔ကိုယ္တိုင္တို႔အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ၏ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ရာဇ၀တ္မႈေဗဒက အဓိကထားသည့္ သီးျခားနယ္ပယ္မ်ား အေနျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္း၊ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားေစသည့္အေၾကာင္းရင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈအေပၚ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈအေပၚ အစိုးရ၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားတို႔ ပါ၀င္သည္။ အမွန္တကယ္၌ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒ၏ အဆံုးသတ္ပန္းတုိင္သည္ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ၿပီး လူသားဆန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြးဆိုင္ရာ ဂုိဏ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားသြားေစသည္။ ယင္းဂုိဏ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ စံလြဲေနေသာ အျပဳအမူ၌ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ႐ႈျမင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားၾကၿပီး ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆံုး ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာက္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားၾကသည္။

ရာဇ၀တ္မႈေဗဒနယ္ပယ္သည္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ေလွ်ာက္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္။ ယင္းတိုးတက္မႈမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ပံုႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူႏွင့္ က်ဴးလြန္သူ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေပၚ ျပဳက်င့္ဆက္ဆံပံုတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ယင္းမွေန၍ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ေပးဆပ္ရမႈမ်ားအား ပို၍ေကာင္းစြာ နားလည္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒသည္ ပို၍အထူးျပဳဆန္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားပင္လွ်င္ ထပ္မံေပၚထြက္လာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုပင္ တိုးတက္လာေစႏုိင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္သြားေစႏုိင္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး၌ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒသည္ လြန္စြာအေရးပါေသာေၾကာင့္ တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သူ မွန္သမွ်သည္ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒကို စနစ္တက် ေလ့လာထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.