<

ျပည္သူ႕ေရးရာ မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒကို ေလ့လာမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ေလ့လာမႈတို႔သည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအရ သီးျခားစီျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈ၌ အနီးကပ္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရွိၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖန္႔က်က္မႈ ရွိေနသည္။ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑အဖြဲ႕အစည္း အစရွိေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္တစ္ရပ္၌  လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ျခင္းတို႔အၾကား ယင္းဆက္ႏႊယ္ခ်က္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြရေသာ္လည္း မူ၀ါဒ၌ ပါ၀င္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္၌ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမွရရွိသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္သည္။

ၿခိဳးျခံေခြၽတာေရး၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း အစရွိသည္တို႔အားလံုးသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ပို၍ပို၍ ႐ႈပ္ေထြးလာေစခဲ့သည္။ ၿခိဳးျခံေခြၽတာေရး၏ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္သည္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားအား ေပါင္းစပ္သြားေစၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာ၌ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္လာသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယင္းသည္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ရရွိႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့က်သြားေစသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ ေရာယွက္၍ သြားၾကၿပီး အတုိင္းအတာ ပို၍ႀကီးမားလာကာ အထူးသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ားေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျပန္လည္ပံုသြင္း၍လာသည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစရွိသည့္ က႑မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုး၍တုိး၍ အေရးပါလာေစသည္။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ လိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္ကို ပို၍ႀကီးမားလာေစသည္။ သို႔ေသာ္ အဓိကလိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်ေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတ၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈအ၀န္းအ၀ိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ နားလည္မႈတို႔အား ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

August 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.