<

လူငယ္တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

လူငယ္တစ္ဦး အေနျဖင့္ လူပ်ဳိေဖာ္/အပ်ဳိေဖာ္ ၀င္ကာစႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ဘ၀၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အစြမ္းအစ အျပည့္အ၀ ရရွိႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို လူငယ္တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟု ေခၚသည္။ လူငယ္တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို လူမႈေရးဆုိင္ရာ၊ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ သိျမင္မႈဆုိင္ရာ ရင့္က်က္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရသည္။ လူငယ္တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဟူသည္ လူငယ္တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္တုိ႔ကုိ (လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ဘ၀၌ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္မႈရွိရန္အလို႔ငွာ အေထာက္အပ့ံကြန္ရက္မ်ား ထူေထာင္ႏိုင္စြမ္း အပါအ၀င္) မိမိ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ႏုိင္စြမ္း၊ တစ္သီးပုဂၢလဆုိင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ေစ့ေဆာ္မႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားကို လမ္းညႊန္ညႊန္ၾကားမႈျပဳႏုိင္စြမ္း၊ အျခားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ႐ိုးလ္ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္လည္းေကာင္း ေထာက္ပ့ံေပးရသည္။

က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူငယ္တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္သည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားအား ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၌ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရသည္။ လူငယ္တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို သုေတသနျပဳသူမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက လူငယ္တုိ႔၏ စြမ္းအားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျမႇင့္တင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရသည္ဟူသည့္ အခ်က္အေပၚ အဓိကထားၾကသည္။ ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔၌ အျပဳသေဘာေဆာင္လ်က္ ပါ၀င္သည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ မိမိတုိ႔ႏွင့္ သက္တူရြယ္တူမ်ားတုိ႔ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လူငယ္မ်ားတုိ႔သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ႐ံႈးနိမ့္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လူငယ္တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေျခအေနရပ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက မွ်ေ၀ယူရမည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းစြာေရးဆြဲထားၿပီး ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္သည့္ လူငယ္တုိ႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ၊ စီစဥ္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား၌ လူငယ္မ်ားကို ပါ၀င္ေစျခင္းအားျဖင့္ လူငယ္တုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ လူငယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈ ဘုတ္အဖြဲ႕၌ ထည့္သြင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူျခင္း၊ အႏုပညာႏွင့္ အားကစားကဲ့သို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ လူငယ္မ်ားအားလံုးကို ပါ၀င္ေစျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ႏိုင္ငံသားေကာင္းပီသမႈႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈကဲ့သို႔ေသာ ဘံုစံတန္ဖိုးမ်ားကို အထူးျပဳျခင္းတို႔သည္ ထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ လူငယ္မ်ားအေပၚ၌ တည္မွီေနျခင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူငယ္တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူငယ္တုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.