<

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတို႔သည္ အတူတကြ အျမဲယွဥ္တြဲ ေနတတ္သည္ကား မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ တူညီေသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ အရာမ်ားရွိသည္ သို႔မဟုတ္ တူညီေသာ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တံု႔ျပန္မႈရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားမွာလည္း အျမဲတမ္း မွန္ကန္ျခင္း မရွိေပ။ အဂတိလိုက္စားသည့္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၌ ေက်နပ္ဖြယ္ မွတ္တမ္းရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားေသာ၊ လူမႈ-စီးပြား တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း ႀကီးမားေသာ ေနရာမ်ား၌ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားတတ္သည္။ အရပ္ဘက္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး ကင္းမဲ့ေသာ ေနရာမ်ား၌မူ အဂတိလိုက္စားမႈ ႀကီးမားတတ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ ႏွစ္ခုစလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြာျခားခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာ၌ လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ အေရးႀကီးၿပီး ေသးဖြဲသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေရးပါသည္။

ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ စုစည္းက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအၾကား ၎တို႔ ျဖစ္ပြားေစရန္ ဆံုးျဖတ္ျပ႒ာန္းသည့္ အရာမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ ရွိသည္။ အဖြဲ႕လိုက္ စုစည္းက်ဴးလြန္မႈ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပို၍ ပတ္သက္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူူမ်ားႏွင့္ လက္နက္ေမွာင္ခိုကုန္သည္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အဂတိလိုက္စားေသာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ ရွိသည္။

ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ ကြဲျပားျခားနားေသာ သ႐ုပ္သကန္မ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ၏ ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ ရွိသည္။ ျဖစ္ပြားေနက် ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ လူမႈ-စီးပြား တိုးတက္မႈမ်ားကို မွ်ေ၀ေရးေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထိေရာက္မႈကို တိုးျမႇင့္ေရးအေပၚ၌ လည္းေကာင္း အဓိကထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ တရားေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးအေပၚ၌ အဓိကထားရန္ လိုအပ္သည္။

အထူးသျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရွိမ်ားအေပၚ ပို၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ရန္ လိုသည္။ ၎တို႔ အားလံုးသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕လိုက္ စုစည္းက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၌ အေရးပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ စုစည္းက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ နယ္စည္းမျခားဘဲ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို အစုိးရယႏၲရားမ်ားအျပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာတို႔၏ ေထာက္ကူမႈအားျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္၌မူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ ႏွစ္ရပ္စလံုးအား တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေရး၌ မျဖစ္မေန ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.