<

ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းဟူသည္ . . .

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္းကို ပံုေသထိန္းသိမ္းထားရန္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုဘဏ္၌ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး အရန္ေငြ အလံုအေလာက္ ရွိပါ၏ေလာဟူ၍ ျပင္းထန္ေသာ သံသယတည္ရွိေနသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းဟု ေခၚသည္။ ယင္း အက်ပ္အတည္းသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ေစ်းကြက္၌ ေစ်းကစားကာ တိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ ယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ ေရရွည္ေပးေခ်သည့္ေငြမွ်ေျခ ပ်က္ယြင္းျခင္းမွ လာေသာေၾကာင့္ ေပးေခ်သည့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မွ်ေျခဟုလည္း ေခၚဆိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္း ရလဒ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည္။

ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း အမ်ဳိးအစားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းစစ္စစ္တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အေၾကြးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစသည္။ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္အတြင္း ျပည္တြင္းသံုးေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေၾကြးတန္ဖိုး သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ အေၾကြးမ်ား ျပည့္မီေစရန္ ႐ုန္းကန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အက်ဳိးတရားတစ္ရပ္သည္လည္း အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အက်ပ္အတည္း သို႔မဟုတ္ အေၾကြးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ ျမင့္တက္၍လာသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းအက်ပ္အတည္း သို႔မဟုတ္ အေၾကြးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ရမႈကို ကာမိေစရန္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေၾကးအာမခံထားမႈကို တိုးျမႇင့္ရတတ္သည္။ ယင္းသည္ ကန္႔သတ္ေငြလဲ ႏႈန္းျဖစ္ေပၚသည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္အထိ အရန္ေငြေၾကးကို က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းအက်ပ္အတည္းႏွင့္ အေၾကြး အက်ပ္အတည္းတို႔ ေပါင္းဆံုသြားမႈက ႏွစ္ႁမႊာပူး အက်ပ္အတည္း သို႔မဟုတ္ သံုးႁမႊာပူးအက်ပ္အတည္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းတိုင္း၏ စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္ အက်ပ္အတည္းကို ႀကီးထြားေစႏိုင္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးအရန္ေငြ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး အရန္ေငြ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ ယူ႐ိုေငြ သို႔မဟုတ္ စတာလင္ေပါင္) တို႔ကို အသံုးျပဳလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးတစ္ရပ္အတြက္ အပို၀ယ္လိုအားကို ျပည့္မီေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးေစ်းကစား တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေရး အခန္းက႑အား တာ၀န္ယူရတတ္သည္။ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္အေပၚ ႀကီးမားၿပီး တိုင္းတာ၍ရေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း အက်ပ္အတည္းမ်ား၏ အခ်ိန္ကိုက္မႈႏွင့္ ပမာဏအား ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းသည္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအုတ္ျမစ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမူ၀ါဒတို႔အၾကား ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားအား သေဘာတရားဆိုင္ရာအရ နားလည္မႈအားျဖင့္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ လက္ရွိအာဏာရယူထားသူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိသည္။ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္၏ေနာက္၌ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲႏွင့္   ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲမ်ားအျပင္ ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္သည္ အဆုိပါႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚတြင္သာမက ႏိုင္ငံေရးအေပၚသို႔ပါ ႀကီးစြာေသာဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

August 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.