<

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုးနီးပါး၌ ပို၍အျဖစ္မ်ားလာၿပီး ပို၍လည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားျပားလာေနသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေနအထားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကာင္းေသာ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနရမႈမ်ားပို၍ လိုအပ္လာေၾကာင္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ရပ္ ႐ိုက္ခတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္းေနာက္ပိုင္း အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ရပ္သည္ ထိခိုက္ခံခဲ့ရေသာ လူအသီးသီးႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းအသီးသီးတို႔အား ပံုမွန္ဘ၀သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္သည္။ ယင္းတို႔အားလံုးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား အစရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။ တစ္ဖက္၌လည္း ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ ရင္းျမစ္မ်ား၊ အစီအမံမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲမႈတို႔အေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ က်ေရာက္ခံရဖြယ္ရိွ သူမ်ား၏ ဘ၀အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ အတိုင္းအတာ က်ယ္ေျပာေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ရပ္လံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ၌ မူတည္လ်က္ရွိသည္။

အဓိက သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ျပဳလုပ္မည္နည္းဟူသည့္ အေရးႀကီေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္ေသာ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အင္စတီက်ဴးရွင္းဆန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးသည္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ တာ၀န္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တုံ႔ျပန္ေရး၊ နာလန္ထေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးတို႔ဟူသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး အဆင့္အသီးသီး၌ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းသည္ အေနအထားမ်ားစြာတုိ႔၌ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။

အမွန္တကယ္၌ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ရင္းျမစ္မ်ား အလဟႆျဖစ္ရျခင္းတို႔ကို ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ႏွင့္  ရည္ရြယ္ထားသည့္ လူအုပ္စုမ်ားထံသို႔ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေရာက္ရွိေရး ေသခ်ာေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အမ်ားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၌ တာ၀န္ခံမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းသည္ ဆက္ဆံ/ဆက္သြယ္ေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အျခားေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေဘးဒဏ္ခံရသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ေဘးတိုက္ႏွင့္ အထပ္ေအာက္ တာ၀န္ခံမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ခ်မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အေထြေထြသေဘာအရ တကယ့္လက္ေတြ႕ရလဒ္မ်ားအားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အမွန္တကယ္ထိေရာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာရန္ အထက္ေအာက္သို႔ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားထဲသုိ႔ ထိေရာက္ေသာ တာ၀န္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါက အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခမ်ားစြာကို ေရွာင္ရွားႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

July 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.