<

မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ျခင္းတို႔အား သိရိွျခင္းသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းတစ္ရပ္၌ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသည္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ၿပီး ေက်နပ္မႈမရိွသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အၾကံေပးမႈ ရွစ္ခုရိွသည္။

အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း – ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိက ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေစလိုသည့္  အရာမ်ားအား အစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲပါ။ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္တစ္ဦးသည္ မိမိကုမၸဏီ၏ ဦးတည္ရာကို သိရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ခ်ေရးႏုိင္စြမ္းလည္း ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြ သက္သာေစသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ခ်ထားျခင္းသည္  ကုမၸဏီတစ္ရပ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။

ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ျခင္း –  ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္ကို မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားထံ မွ်ေ၀ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို လူတိုင္းအား အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအား ခ်န္မထားဘဲ အကုန္အစင္ ရွင္းျပရမည္ျဖစ္သည္။ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အလားတူ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသည္။

နားေထာင္ျခင္း – ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာဆိုသည့္အရာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ နားေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိထံ၌ အေျဖမ်ားအားလံုး ရိွသည္ဟု မွတ္ယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ၀န္ထမ္းမ်ား အား ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ အားေပးၿပီး ၎တို႔ ေျပာၾကားသည္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား၌ မိမိသည္လည္း မွားယြင္းႏုိင္သည္ကို ၀န္ခံရန္ ၀န္မေလးပါႏွင့္။ မိမိႏွင့္ သေဘာမတူသူမ်ားႏွင့္  အျပင္းအထန္ ျငင္းခုံျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

မိမိ၏ အမွားမ်ားကို ၀န္ခံျခင္း – စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္အခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔သာ အရာရာကို သိရိွသည္ဟု ထင္တတ္ၾကၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ရိွစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈမရိွဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။  မိမိအေနျဖင့္ အျမဲတမ္းမမွန္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားက မွ်တ၊ ႐ိုးသားၿပီး မိမိ၏ အမွားကို ၀န္ခံရန္ ဆႏၵရိွသူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။

မ်က္ႏွာလိုက္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း – မေက်နပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ အခ်ဳိ႕၀န္ထမ္းမ်ားကို အျခား၀န္ထမ္းမ်ားထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္သည္။  လူတုိင္းသည္ မိမိ၏ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတိုင္းကို မွ်တစြာဆက္ဆံၿပီး တူညီသည့္အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံေပးရန္လိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မနာလိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္သည္။

ခ်ီးက်ဴးမႈျပဳလုပ္ျခင္း – အလုပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။ ၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ ခ်ီးက်ဴးအားေပးျခင္းကို မလိုလားဟု မွတ္ယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ အနည္းဆံုး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႐ိုးရွင္းစြာ ေျပာပါေလ။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေက်နပ္ရရိွေစၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟု ခံစားရပါေစ။

ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း – အရာရာတိုင္းသည္ အစဥ္အျမဲ ေခ်ာေမြ႕တတ္သည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ျပႆနာျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာပါက ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္ ခ်က္ခ်င္းႀကိဳးစားပါ။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခမ်ားအား သီတင္းတစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲမထားပါႏွင့္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ မိမိ၏ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး ကြၽမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ကို အသံုးျပဳပါ။  စိတ္ကိုဖြင့္ထားလ်က္ အျခားသူတစ္ဦးထံမွ ေပၚထြက္လာႏုိင္သည့္အရာကို ျမင္ေတြ႕ရေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ဆြဲေဆာင္မႈျပဳလုပ္ျခင္း – ကုမၸဏီတစ္ခု၌ အခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္မ်ားသည္ ထပ္ကာထပ္ကာ လုပ္ရသည့္ သေဘာရိွသည္။ ထိုအခါ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕သြားေစႏုိင္သည္။ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ဳိးစံု ျပဳလုပ္တတ္ေအာင္  ေလ့က်င့္ေပးၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားမႈအတြက္ အပို၀င္ေငြရရိွသည့္ မက္လံုးေပးသည့္ အစီအ စဥ္မ်ား ထားရိွရန္ လိုသည္။ အပိုလုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ အျမဲတမ္း တစ္စံုတစ္ရာ ခ်ီးျမႇင့္ရန္ လိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ ကာကြယ္ျခင္းတို႔သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

July 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.