<

ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ား

တာ၀န္ယူမႈ၊ သမာဓိတည္ၾကည္မႈ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အား ေလးစားလိုက္နာျခင္းဟူသည့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ားသည္ လူတို႔အတြက္ ေမြးရာပါ စံတန္ဖိုးမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ အသိႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအား သင္ၾကားေပးရသကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီစံတန္ဖိုးမ်ားသည္လည္း ေလ့လာသင္ယူရသည့္ကိစၥ၊ သင္ၾကားေပးရသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအတြက္  ပညာေပးမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ အရာမ်ားသည္ စီစဥ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခက္အခဲဆံုးႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ယင္းစံတန္ဖိုးမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းသင္႐ိုး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မျဖစ္သင့္ဘဲ မိသားစုအတြင္း လမ္းညႊန္သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားသာျဖစ္သင့္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ သီးျခားစံတန္ဖိုးမ်ားအေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို မိသားစုအတြင္း၌သာ မဟုတ္ဘဲ အုပ္စုအလုိက္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ အမည္တပ္၊ သတ္မွတ္၊ ေလ့က်င့္၊ ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ယင္းစံတန္ဖိုးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္တစ္သီးပုဂၢလေရြးခ်ယ္မႈမ်ား သက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားရိွသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

အားယူကာစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္အတြင္း  မည္သို႔မည္ပံု ေနထိုင္ရမည္ကို ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ပညာေပးရန္အတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပံုကို ၾကည့္ႏုိင္သည္။ အဆိုပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တု႔ိကိုယ္တိုင္အား ျပန္လည္စုစည္းရ႐ံုမွ်မက ၎တို႔၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ျပသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ ျပန္လည္စုစည္းခဲ့ရသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ စတင္လ်က္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အားေကာင္းသည့္ ပညာေရးသင္႐ိုးမ်ားကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ျပဳလုပ္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကရသည္။ ငယ္ရြယ္ေသာမ်ဳိးဆက္မ်ားအား ဒီမိုကေရစီဟူသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္တစ္ရပ္အတြင္း မည္သုိ႔မည္ပံုေနထိုင္ရမည္ကို သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သိျမင္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ေသာ အစဥ္အလာအရ အားေကာင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားရိွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း၌ပင္လွ်င္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္၌ ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို နားလည္သိျမင္လာေရးအတြက္  ျမႇင့္တင္ရန္ ငယ္ရြယ္ေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ားကို ပညာေပးေရးအား ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ အေရးႀကီးပံုကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ အလိုအေလ်ာက္ သိျမင္ျခင္းဆိုင္ရာ၊ အျပဳအမူဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြင္း စီစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အားေကာင္းသည့္ သင္႐ိုးတစ္ရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ လာမည့္မ်ဳိးဆက္ကို ျပင္ဆင္ရာ၌ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္။ သင္႐ိုး၌ပါ၀င္သည့္အရာမ်ားကို ဒီမိုကေရစီကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ေသာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေအာင္ အေသအခ်ာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားရမည္ဟု အၾကံျပဳမႈမ်ားရိွသည္။  ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္ အပိုင္းအစမ်ားကို မွတ္မိေနေအာင္ ျပဳလုပ္႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ဒီမိုကေရစီ သင္႐ိုးတစ္ရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ယင္းကို မည္သို႔ ဖြဲ႕စည္းထားသနည္း၊ ယင္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကား အဘယ္နည္း အစရိွသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ဘက္စံု ေပါင္းစည္းထားၿပီး အလြန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္အား တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခု၌ ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေန ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို အမွန္တကယ္ နားလည္သေဘာေပါက္လ်က္ က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

July 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.