<

ဘ႑ာေရးဟူသည္ . . .

ဘ႑ာေရးဟူသည္ စီးပြားေရး၏ လက္တက္တစ္ခုဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေငြေၾကး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဘဏ္စာရင္းရွိေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေပးဆပ္ရန္ရွိေငြ အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာျခင္းတို႔သည္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎အျပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တိုင္းတာသည့္ အရာမ်ားအား ေလ့လာျခင္းသည္လည္း ဘ႑ာေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဘ႑ာေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲျခားႏုိင္သည္။ ဘ႑ာေရးသည္ အထူးသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အတိုးႏႈန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းအေပၚ၌ အဓိကထားသည္။ ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြးၾကည့္လွ်င္ ဘ႑ာေရးသည္ ေငြေၾကး၏ အခ်ိန္တန္ဖိုး၊ အျမတ္အစြန္းႏႈန္း၊ အရင္းအႏွီးကုန္က်မႈ၊ အေကာင္းဆံုးဘ႑ာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ေရတြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားသည္။

ေကာ္ပိုေရးရွင္းဘ႑ာေရး အျဖစ္ၾကည့္လွ်င္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အေၾကြးဆပ္ရန္ကိစၥမ်ား၊ အျမတ္ေငြမ်ားႏွင့္ အေၾကြးမ်ားကို လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြထူေထာင္ျခင္းကို ရွယ္ယာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွသည္ အေၾကြးစနစ္မ်ားကို စီမံျခင္းအထိ အတိုင္းအတာ က်ယ္ေျပာလွေသာ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ဘဏ္တစ္ခုမွ ေငြေခ်းႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို စီမံျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အေၾကြးယူျခင္းႏွင့္ အေၾကြးမ်ားကို စီမံျခင္းတို႔အား စနစ္တက် ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအား ႀကီးထြားေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ ပိုမိုရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ ပုဂၢလိကဘ႑ာေရးကိုၾကည့္လွ်င္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္။ ယင္းတို႔မွာ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အာမခံထားရွိျခင္း၊ ေပါင္ႏွံမႈမ်ားကို စီမံျခင္း၊ ေငြစုျခင္းႏွင့္ အၿငိမ္းစားယူရန္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး၌ အခြန္စနစ္မ်ား၊ အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူ၀ါဒႏွင့္ တုိင္းတာမႈဆုိင္ရာ တည္ၿငိမ္ေရးမ်ား၊ အေၾ0ြကးကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရကိစၥမ်ား ပါ၀င္သည္။

ဘ႑ာေရးဘြဲ႕ဒီဂရီတစ္ခုသည္ ေငြေၾကးေလာကရွိ သံုးသပ္သူမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။  ထုိ႔အတူ စီးပြားေရးဘဏ္မ်ား၊ အာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္တု႔ိမွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပညာျဖင့္ ဘဲြ႕ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းေလာကအျပင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၌ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ကိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းသြားမည့္ သူမ်ားလည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္  ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးႏွင့္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ားရွိေရးက လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔စားရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား အကဲျဖတ္တြက္ခ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးပညာက အဓိကက်သည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားကို အစိုးရအဖဲြ႕မ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ခန္႔ထားၾကရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးပညာဟူသည္ စီးပြားေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္တို႔၌ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွေန၍ ပါ၀င္ေနဦးမည္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

July 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.